Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:563

Utkom från trycket den 22 september 2015
Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning;
utfärdad den 10 september 2015.

Regeringen föreskriver1) i fråga om förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av den 6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och om upphävande av direktiv 91/157/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/56/EU.

dels att 2 och 37 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 67 a §, av följande lydelse.

Denna förordning är meddelad med stöd av

  • 15 kap. 6 § miljöbalken i fråga om 40–44, 57, 58 och 60 §§,

  • 15 kap. 7 § miljöbalken i fråga om 32–35, 37–39, 61–63 och 66–67 a §§,

  • 15 kap. 7 a § miljöbalken i fråga om 45, 46, 49, 50, 52, 53, 56, 69 och 70 §§,

  • 15 kap. 7 b § miljöbalken i fråga om 29, 31 och 40–44 §§,

  • 15 kap. 9 § miljöbalken i fråga om 60 och 68 §§,

  • 15 kap. 16 § miljöbalken i fråga om 69 §,

  • 15 kap. 28 § miljöbalken i fråga om 29, 31, 37–44, 57, 58, 60, 61, 66–67 a och 76 §§,

  • 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 79 §, och

  • 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

En producent som tillverkar elutrustning som innehåller sådana batterier som omfattas av förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier ska se till att elutrustningen utformas på ett sådant sätt att batterierna lätt kan avlägsnas av utrustningens användare eller av en fackman som är oberoende av tillverkaren.

Första stycket gäller inte elutrustning som på grund av säkerhets-, prestanda-, dataintegritets- eller medicinska skäl behöver en kontinuerlig strömförsörjning och detta förutsätter en fast koppling mellan batteriet och någon av de övriga utrustningsdelarna.

En producent som tillverkar sådan elutrustning som innehåller batterier och omfattas av kravet i 37 § ska se till att elutrustningen följs av en bruksanvisning som visar vilken typ av batteri som elutrustningen innehåller och hur det kan tas ut på ett säkert sätt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:563

Denna förordning träder i kraft den 13 oktober 2015.

På regeringens vägnar

ÅSA ROMSON
Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)