Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:727

Utkom från trycket den 1 december 2015
Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927);
utfärdad den 19 november 2015.

Regeringen föreskriver1) i fråga om avfallsförordningen (2011:927)2)

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014.

2)

Senaste lydelse av bilaga 1 2014:236.

dels att bilaga 1 ska upphöra att gälla,

dels att 1, 3, 10, 12, 13, 20, 33, 34 a och 66 §§ och bilaga 4 ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 11 b, 13 a och 13 b §§, och närmast före 11 b och 13 a §§ nya rubriker av följande lydelse.

3) Denna förordning innehåller bestämmelser om avfall och avfallets hantering. För vissa avfallsslag och viss avfallshantering finns ytterligare bestämmelser i andra förordningar eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av andra förordningar.

3)

Senaste lydelse 2014:1076.

Denna förordning är meddelad med stöd av

4) I denna förordning avses med

4)

Senaste lydelse 2011:1009.

 • brännbart avfall: avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen har startat,

 • farligt avfall: avfall som i bilaga 4 beskrivs med en avfallskod markerad med en asterisk (*) eller som enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 § ska anses vara farligt avfall, och

 • organiskt avfall: biologiskt avfall, plastavfall och annat avfall som innehåller organiskt kol.

5) I denna förordning avses med

5)

Senaste lydelse 2015:27.

Bedömning av om ett avfall har farliga egenskaper

För att bedöma om ett avfall har farliga egenskaper ska

 1. bilaga III till direktiv 2008/98/EG tillämpas, eller

 2. avfallet testas enligt förordning (EG) nr 440/2008 eller enligt andra internationellt erkända testmetoder och riktlinjer och, i fråga om försök på djur eller människor, med hänsyn till artikel 7 i förordning (EG) nr 1272/2008.

Om en bedömning har gjorts både enligt 1 och 2 ska testresultatet enligt 2 gälla.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att ett visst avfall som har en farlig egenskap är farligt avfall.

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att ett visst farligt avfall inte är farligt avfall, om avfallsinnehavaren visar att

 1. avfallet inte har någon farlig egenskap, och

 2. avsaknaden av farliga egenskaper inte är en följd av att avfallet har blandats eller spätts ut i syfte att inte behöva tillämpa bestämmelserna om farligt avfall.

Länsstyrelsen ska underrätta Naturvårdsverket om sådana beslut.

Klassificering av avfall

För att klassificera ett avfall fastställs den sexsiffriga avfallskod i bilaga 4 som bäst beskriver avfallet. Avfallskoderna är indelade i kapitel. Vid valet av avfallskod ska den som klassificerar avfallet

 1. identifiera den källa som gett upphov till avfallet och välja en lämplig avfallskod i kapitel 01–12 eller 17–20 som inte slutar på 99,

 2. om det inte går att hitta en lämplig kod enligt 1, välja en lämplig avfallskod i kapitel 13–15 som inte slutar på 99,

 3. om det inte går att hitta en lämplig kod enligt 1 eller 2, välja en lämplig avfallskod i kapitel 16 som inte slutar på 99, eller

 4. om det inte går att hitta en lämplig kod enligt 1, 2 eller 3, välja den avfallskod i bilaga 4 som slutar på 99 och bäst beskriver avfallet.

När beskrivningen av en avfallskod i bilaga 4 innehåller en hänvisning till denna paragraf ska avfallet anses vara farligt avfall, om

 1. innehållet av farliga ämnen i avfallet gör att det enligt 11 b § har en eller flera farliga egenskaper, eller

 2. avfallet innehåller polyklorerade dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner (PCDD/F), DDT (1,1,1-triklor-2,2-bis(4-klorfenyl)etan), klordan, hexaklorcyklohexan (inbegripet lindan), dieldrin, endrin, heptaklor, hexaklorbensen, klordekon, aldrin, pentaklorbensen, mirex, toxafen, hexabrombifenyl eller PCB som överskrider de koncentrationsgränser som anges i bilaga IV till förordning (EG) nr 850/2004.

Vid bedömningen får hänsyn tas till klassificering och märkning enligt de anmärkningar i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 som anges i bilagan till beslut 2000/532/EG.

Avfall som utgörs av metallegeringar i sin massiva form och som inte är förorenat med farliga ämnen ska vid bedömningen inte anses vara farligt avfall.

Bestämmelser om bortskaffande av visst kvicksilver finns i artikel 2 i förordning (EG) nr 1102/2008.

Bestämmelser om avfallshantering för avfall som består av, innehåller eller har förorenats med vissa långlivade organiska föroreningar finns i artikel 7 i förordning (EG) nr 850/2004.

6) Bestämmelser om fartygsåtervinning finns i förordning (EU) nr 1257/2013 och i förordningen (2015:18) om fartygsåtervinning.

6)

Senaste lydelse 2015:21.

7) Naturvårdsverket är

7)

Senaste lydelse 2012:372.

 1. den behöriga myndighet som avses i artikel 5 i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall (SÖ 1991:22),

 2. den behöriga myndighet som avses i artikel 53 och det kontaktorgan som avses i artikel 54 i förordning (EG) nr 1013/2006, och

 3. den behöriga myndighet som avses i artiklarna 5 och 6 i förordning (EG) nr 1102/2008.

Bilaga 48)

Avfallstyper

Denna bilaga innehåller en förteckning över olika typer av avfall. För varje avfallstyp anges en sexsiffrig avfallskod. Avfallskoder som är markerade med en asterisk (*) anger att avfallstypen är farligt avfall.

Avfallstyperna är indelade i kapitel (tvåsiffrig kod) och underkapitel (fyrsiffrig kod).

Olika slags avfall som uppkommer vid en och samma anläggning kan behöva identifieras i olika avfallstyper.

Uttryck i bilagan

I denna bilaga avses med

farligt ämne: ett ämne som är klassificerat som farligt till följd av att det uppfyller kriterierna i delarna 2–5 i bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008.

tungmetall: föreningar av antimon, arsenik, kadmium, krom (VI), koppar, bly, kvicksilver, nickel, selen, tellur, tallium och tenn, samt dessa ämnen i metallisk form om de klassificerats som farliga ämnen,

övergångsmetaller: föreningar av skandium, vanadin, mangan, kobolt, koppar, yttrium, niob, hafnium, volfram, titan, krom, järn, nickel, zink, zirkonium, molybden och tantal, samt dessa ämnen i metallisk form om de är klassificerade som farliga ämnen,

stabilisering: process som ändrar avfallsbeståndsdelarnas farlighet, varvid farligt avfall omvandlas till icke-farligt avfall,

solidifiering: process där endast avfallets aggregationstillstånd ändras genom tillsatser utan att avfallets kemiska egenskaper påverkas, och

delvis stabiliserat avfall: avfall som efter stabiliseringsprocessen fortfarande innehåller farliga beståndsdelar som inte fullständigt omvandlats till icke-farliga beståndsdelar och som kan avges till miljön på kort, medellång eller lång sikt.

01 Avfall från prospektering, ovan- och underjordsbrytning samt fysikalisk och kemisk behandling av mineral

01 01 Avfall från mineralbrytning:

01 01 01 Avfall från brytning av metallhaltiga material.

01 01 02 Avfall från brytning av icke-metallhaltiga material.

01 03 Avfall från fysikalisk och kemisk behandling av metallhaltiga mineral:

01 03 04* Syrabildande gruvavfall från bearbetning av sulfidmalm som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

01 03 05* Annat gruvavfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

01 03 06 Annat gruvavfall än det som anges i 01 03 04 och 01 03 05.

01 03 07* Annat avfall som innehåller farliga ämnen från fysikalisk och kemisk behandling av metallhaltiga mineral och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

01 03 08 Annat stoft- och partikelformigt avfall än det som anges i 01 03 07.

01 03 09 Annat rödslam från aluminiumoxidproduktion än det som anges i 01 03 10.

01 03 10* Rödslam från aluminiumoxidproduktion som innehåller farliga ämnen och som inte omfattas av 01 03 07(*) och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

01 03 99 Annat avfall än det som anges i 01 03 04–01 03 10.

01 04 Avfall från fysikalisk och kemisk behandling av icke-metallhaltiga mineral:

01 04 07* Avfall som innehåller farliga ämnen från fysikalisk och kemisk behandling av icke-metallhaltiga mineral och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

01 04 08 Annat kasserat grus och krossat bergartsmaterial än det som anges i 01 04 07.

01 04 09 Kasserad sand och lera.

01 04 10 Annat stoft- och partikelformigt avfall än det som anges i 01 04 07–01 04 09.

01 04 11 Annat avfall från tillverkning av pottaska och stensalt än det som anges i 01 04 07–01 04 10.

01 04 12 Annat avfall från tvättning och rensning av mineral än det som anges i 01 04 07 och 01 04 11.

01 04 13 Annat avfall från stenhuggning och stensågning än det som anges i 01 04 07–01 04 12.

01 04 99 Annat avfall än det som anges i 01 04 07–01 04 13.

01 05 Borrslam och annat borravfall:

01 05 04 Slam och avfall från borrning efter sötvatten eller i syfte att utvinna värme ur berget.

01 05 05* Oljehaltigt borrslam och annat borravfall som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

01 05 06* Borrslam och annat borravfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

01 05 07 Annat barythaltigt borrslam och borravfall än det som anges i 01 05 05 och 01 05 06.

01 05 08 Annat kloridhaltigt borrslam och borravfall än det som anges i 01 05 05 och 01 05 06.

01 05 99 Annat borravfall än det som anges i 01 05 04–01 05 08.

02 Avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt och fiske samt från bearbetning och beredning av livsmedel

02 01 Avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt och fiske:

02 01 01 Slam från tvättning och rengöring.

02 01 02 Vävnadsdelar från djur.

02 01 03 Växtdelar.

02 01 04 Plastavfall (utom förpackningar).

02 01 06 Spillning och urin från djur, naturgödsel (även använd halm) samt flytande avfall som samlats upp separat och behandlats utanför produktionsstället.

02 01 07 Skogsbruksavfall.

02 01 08* Avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

02 01 09 Annat avfall som innehåller jordbrukskemikalier än det som anges i 02 01 08.

02 01 10 Metallavfall.

02 01 99 Annat avfall än det som anges i 02 01 01–02 01 10.

02 02 Avfall från bearbetning och beredning av kött, fisk och andra livsmedel av animaliskt ursprung:

02 02 01 Slam från tvättning och rengöring.

02 02 02 Vävnadsdelar från djur.

02 02 03 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning.

02 02 04 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället.

02 02 99 Annat avfall än det som anges i 02 02 01–02 02 04.

02 03 Avfall från bearbetning och beredning av frukt, grönsaker, spannmål, ätliga oljor, kakao, kaffe och tobak; tillverkning av konserver; tillverkning av jäst och jästextrakt, bearbetning och jäsning av melass:

02 03 01 Slam från tvättning, rengöring, skalning, centrifugering och separering.

02 03 02 Konserveringsmedelsavfall.

02 03 03 Avfall från vätskeextraktion.

02 03 04 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning.

02 03 05 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället.

02 03 99 Annat avfall än det som anges i 02 03 01–02 03 05.

02 04 Avfall från sockertillverkning:

02 04 01 Jord från rengöring och tvättning av betor.

02 04 02 Kalciumkarbonat som inte uppfyller uppställda krav.

02 04 03 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället.

02 04 99 Annat avfall än det som anges i 02 04 01–02 04 03.

02 05 Avfall från tillverkning av mejeriprodukter:

02 05 01 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning.

02 05 02 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället.

02 05 99 Annat avfall än det som anges i 02 05 01 och 02 05 02.

02 06 Avfall från bagerier och konfektyrfabriker:

02 06 01 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning.

02 06 02 Konserveringsmedelsavfall.

02 06 03 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället.

02 06 99 Annat avfall än det som anges i 02 06 01–02 06 03.

02 07 Avfall från produktion av alkoholhaltiga och alkoholfria drycker (utom kaffe, te och kakao):

02 07 01 Avfall från tvättning, rengöring och mekanisk fragmentering av råvaror.

02 07 02 Avfall från spritdestillation.

02 07 03 Avfall från kemisk behandling.

02 07 04 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning.

02 07 05 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället.

02 07 99 Annat avfall än det som anges i 02 07 01–02 07 05.

03 Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler, pappersmassa, papper och papp

03 01 Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler:

03 01 01 Bark- och korkavfall.

03 01 04* Spån, spill, trä, faner och spånskivor som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

03 01 05 Annat spån, spill, trä och faner och andra spånskivor än de som anges i 03 01 04.

03 01 99 Annat avfall än det som anges i 03 01 01–03 01 05.

03 02 Avfall från träskyddsbehandling:

03 02 01* Icke-halogenerade organiska träskyddsmedel.

03 02 02* Träskyddsmedel som innehåller organiska klorföreningar.

03 02 03* Träskyddsmedel som innehåller organiska metallföreningar.

03 02 04* Oorganiska träskyddsmedel.

03 02 05* Andra träskyddsmedel än de som anges i 03 02 01– 03 02 04 men som innehåller farliga ämnen.

03 02 99 Andra träskyddsmedel än de som anges i 03 02 01–03 02 05.

03 03 Avfall från tillverkning och förädling av pappersmassa, papper och papp:

03 03 01 Bark- och träavfall.

03 03 02 Grönlutslam (från återvinning av kokvätska).

03 03 05 Slam från avsvärtning av returpapper.

03 03 07 Mekaniskt avskilt rejekt från tillverkning av pappersmassa från returfiber.

03 03 08 Avfall från sortering av papper och papp för återvinning.

03 03 09 Kalkslamsavfall.

03 03 10 Fiberrejekt, fiber-, fyllmedels- och ytbeläggningsslam från mekanisk avskiljning.

03 03 11 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 03 03 10.

03 03 99 Annat avfall än det som anges i 03 03 01–03 03 11.

04 Avfall från läder-, päls- och textilindustri

04 01 Avfall från läder- och pälsindustri:

04 01 01 Avfall från skrapning och spaltning med kalk.

04 01 02 Avfall från kalkbehandling.

04 01 03* Avfettningsavfall som innehåller lösningsmedel utan flytande fas.

04 01 04 Kromhaltiga garvmedel.

04 01 05 Kromfria garvmedel.

04 01 06 Slam, särskilt från avloppsbehandling på produktionsstället, som innehåller krom.

04 01 07 Slam, särskilt från avloppsbehandling på produktionsstället, som inte innehåller krom.

04 01 08 Garvat läderavfall (avskrap, avskuret material, putspulver) som innehåller krom.

04 01 09 Avfall från beredning och färdigbearbetning.

04 01 99 Annat avfall än det som anges i 04 01 01–04 01 09.

04 02 Avfall från textilindustri:

04 02 09 Sammansatt material (impregnerade textilier, elastomer, plastomer).

04 02 10 Organiskt naturmaterial (t.ex. fett, vax).

04 02 14* Avfall från appretering som innehåller organiska lösningsmedel och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

04 02 15 Annat avfall från appretering än det som anges i 04 02 14.

04 02 16* Färgämnen och pigment som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

04 02 17 Andra färgämnen och pigment än de som anges i 04 02 16.

04 02 19* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

04 02 20 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 04 02 19.

04 02 21 Oförädlade textilfibrer.

04 02 22 Förädlade textilfibrer.

04 02 99 Annat avfall än det som anges i 04 02 09–04 02 22.

05 Avfall från oljeraffinering, naturgasrening och kolpyrolys

05 01 Avfall från raffinering av petroleum:

05 01 02* Slam från avsaltning.

05 01 03* Bottenslam från tankar.

05 01 04* Surt alkylslam.

05 01 05* Oljespill.

05 01 06* Oljeslam från underhåll av anläggning eller utrustning.

05 01 07* Sur tjära.

05 01 08* Andra former av tjära.

05 01 09* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall,

05 01 10 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 05 01 09.

05 01 11* Avfall från rening av bränslen med baser.

05 01 12* Oljehaltiga syror.

05 01 13 Slam från matarvatten.

05 01 14 Avfall från kyltorn.

05 01 15* Förbrukad filterlera.

05 01 16 Svavelhaltigt avfall från avsvavling av petroleum.

05 01 17 Bitumen.

05 01 99 Annat avfall än det som anges i 05 01 02–05 01 17.

05 06 Avfall från kolpyrolys:

05 06 01* Sur tjära.

05 06 03* Andra former av tjära.

05 06 04 Avfall från kyltorn.

05 06 99 Annat avfall än det som anges i 05 06 01–05 06 04.

05 07 Avfall från rening och transport av naturgas:

05 07 01* Kvicksilverhaltigt avfall.

05 07 02 Svavelhaltigt avfall.

05 07 99 Annat avfall än det som anges i 05 07 01 och 05 07 02.

06 Avfall från oorganisk-kemiska processer

06 01 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av syror:

06 01 01* Svavelsyra och svavelsyrlighet.

06 01 02* Saltsyra.

06 01 03* Fluorvätesyra.

06 01 04* Fosforsyra och fosforsyrlighet.

06 01 05* Salpetersyra och salpetersyrlighet.

06 01 06* Andra syror.

06 01 99 Annat avfall än det som anges i 06 01 01–06 01 06.

06 02 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av baser:

06 02 01* Kalciumhydroxid.

06 02 03* Ammoniumhydroxid.

06 02 04* Natrium- och kaliumhydroxid.

06 02 05* Andra baser.

06 02 99 Annat avfall än det som anges i 06 02 01–06 02 05.

06 03 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av salter, saltlösningar och metalloxider:

06 03 11* Salter i fast form och saltlösningar som innehåller cyanider och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

06 03 13* Salter i fast form och saltlösningar som innehåller tungmetaller och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

06 03 14 Andra salter i fast form och andra saltlösningar än de som anges i 06 03 11 och 06 03 13.

06 03 15* Metalloxider som innehåller tungmetaller och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

06 03 16 Andra metalloxider än de som anges i 06 03 15.

06 03 99 Annat avfall än det som anges i 06 03 11–06 03 16.

06 04 Annat metallhaltigt avfall än det som anges i 06 03:

06 04 03* Arsenikhaltigt avfall.

06 04 04* Kvicksilverhaltigt avfall.

06 04 05* Avfall som innehåller andra tungmetaller.

06 04 99 Annat metallhaltigt avfall än det som anges i 06 04 03–06 04 05.

06 05 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället:

06 05 02* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

06 05 03 Annat slam än det som anges i 06 05 02.

06 06 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av svavelhaltiga kemikalier, samt från kemiska processer där svavelföreningar ingår och avsvavlingsprocesser:

06 06 02* Avfall som innehåller farliga sulfider och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

06 06 03 Annat sulfidhaltigt avfall än det som anges i 06 06 02.

06 06 99 Annat avfall än det som anges i 06 06 02 och 06 06 03.

06 07 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av halogener samt från kemiska processer där halogenföreningar ingår:

06 07 01* Asbesthaltigt avfall från elektrolys.

06 07 02* Aktivt kol från klorproduktion.

06 07 03* Kvicksilverhaltigt bariumsulfatslam.

06 07 04* Lösningar och syror, t.ex. svavelsyra från kontaktprocessen.

06 07 99 Annat avfall än det som anges i 06 07 01–06 07 04.

06 08 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av kisel och kiselderivat:

06 08 02* Avfall som innehåller farliga klorsilaner och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

06 08 99 Annat avfall än det som anges i 06 08 02.

06 09 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fosforhaltiga kemikalier samt från kemiska processer där fosforföreningar ingår:

06 09 02 Fosforslagg.

06 09 03* Kalciumbaserat reaktionsavfall som innehåller eller är förorenat med farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

06 09 04 Annat kalciumbaserat reaktionsavfall än det som anges i 06 09 03.

06 09 99 Annat avfall än det som anges i 06 09 02–06 09 04.

06 10 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av kvävehaltiga kemikalier, samt från kemiska processer där kväveföreningar ingår och från tillverkning av gödningsmedel:

06 10 02* Avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

06 10 99 Annat avfall än det som anges i 06 10 02.

06 11 Avfall från tillverkning av oorganiska pigment och täckmedel:

06 11 01 Kalciumbaserat reaktionsavfall från tillverkning av titandioxid.

06 11 99 Annat avfall än det som anges i 06 11 01.

06 13 Annat avfall från oorganiska kemiska processer:

06 13 01* Oorganiska växtskyddsmedel, träskyddsmedel och andra biocider.

06 13 02* Förbrukat aktivt kol (utom 06 07 02).

06 13 03 Kimrök.

06 13 04* Avfall från asbestbearbetning.

06 13 05* Sot.

06 13 99 Annat avfall än det som anges i 06 13 01–06 13 05.

07 Avfall från organisk-kemiska processer

07 01 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska baskemikalier:

07 01 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.

07 01 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

07 01 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

07 01 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.

07 01 08* Andra destillations- och reaktionsrester.

07 01 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel.

07 01 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.

07 01 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

07 01 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 01 11.

07 01 99 Annat avfall än det som anges i 07 01 07–07 01 12.

07 02 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av plast, syntetgummi och konstfibrer:

07 02 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.

07 02 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

07 02 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

07 02 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.

07 02 08* Andra destillations- och reaktionsrester.

07 02 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel.

07 02 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.

07 02 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

07 02 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 02 11.

07 02 13 Plastavfall.

07 02 14* Avfall från tillsatser som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

07 02 15 Annat avfall från tillsatser än det som anges i 07 02 14.

07 02 16* Avfall som innehåller farliga silikoner och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

07 02 17 Avfall som innehåller andra silikoner än de som anges i 07 02 16.

07 02 99 Annat avfall än det som anges i 07 02 01–07 02 17.

07 03 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska färgämnen och pigment (utom 06 11):

07 03 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.

07 03 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

07 03 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

07 03 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.

07 03 08* Andra destillations- och reaktionsrester.

07 03 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel.

07 03 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.

07 03 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

07 03 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 03 11.

07 03 99 Annat avfall än det som anges i 07 03 01–07 03 12.

07 04 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska växtskyddsprodukter (utom 02 01 08 och 02 01 09), träskyddsprodukter (utom 03 02) och andra biocider:

07 04 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.

07 04 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

07 04 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

07 04 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.

07 04 08* Andra destillations- och reaktionsrester.

07 04 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel.

07 04 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.

07 04 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

07 04 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 04 11.

07 04 13* Fast avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

07 04 99 Annat avfall än det som anges i 07 04 01–07 04 13.

07 05 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av farmaceutiska produkter:

07 05 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.

07 05 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

07 05 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

07 05 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.

07 05 08* Andra destillations- och reaktionsrester.

07 05 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel.

07 05 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.

07 05 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

07 05 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 05 11.

07 05 13* Fast avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

07 05 14 Annat fast avfall än det som anges i 07 05 13.

07 05 99 Annat avfall än det som anges i 07 05 01–07 05 14.

07 06 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fetter, smörjmedel, såpa, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika:

07 06 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.

07 06 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

07 06 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

07 06 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.

07 06 08* Andra destillations- och reaktionsrester.

07 06 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel.

07 06 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.

07 06 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

07 06 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 06 11.

07 06 99 Annat avfall än det som anges i 07 06 01–07 06 12.

07 07 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av finkemikalier och kemiska produkter, som inte anges på annan plats:

07 07 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.

07 07 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

07 07 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

07 07 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.

07 07 08* Andra destillations- och reaktionsrester.

07 07 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel.

07 07 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.

07 07 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

07 07 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 07 11.

07 07 99 Annat avfall än det som anges i 07 07 01–07 07 12.

08 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av ytbeläggningar (färg, lack och porslinsemalj), lim, fogmassa och tryckfärg

08 01 Avfall från tillverkning, formulering, distribution, användning och borttagning av färg och lack:

08 01 11* Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

08 01 12 Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11.

08 01 13* Slam från färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

08 01 14 Annat slam från färg eller lack än det som anges i 08 01 13.

08 01 15* Vattenhaltigt slam innehållande färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

08 01 16 Annat vattenhaltigt slam innehållande färg eller lack än det som anges i 08 01 15.

08 01 17* Avfall från färg- och lackborttagning som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

08 01 18 Annat avfall från färg- och lackborttagning än det som anges i 08 01 17.

08 01 19* Vattensuspensioner innehållande färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

08 01 20 Andra vattensuspensioner innehållande färg eller lack än de som anges i 08 01 19.

08 01 21* Avfall från färg- och lackborttagningsmedel.

08 01 99 Annat avfall än det som anges i 08 01 11–08 01 21.

08 02 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av andra ytbeläggningsmedel (även keramiska material):

08 02 01 Pulverlackavfall.

08 02 02 Vattenhaltigt slam som innehåller keramiska material.

08 02 03 Vattensuspensioner som innehåller keramiska material.

08 02 99 Annat avfall än det som anges i 08 02 01–08 02 03.

08 03 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av tryckfärg:

08 03 07 Vattenhaltigt slam som innehåller tryckfärg.

08 03 08 Vattenhaltigt flytande avfall som innehåller tryckfärg.

08 03 12* Tryckfärgsavfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

08 03 13 Annat tryckfärgsavfall än det som anges i 08 03 12.

08 03 14* Tryckfärgsslam som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

08 03 15 Annat tryckfärgsslam än det som anges i 08 03 14.

08 03 16* Etsbad.

08 03 17* Toneravfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

08 03 18 Annat toneravfall än det som anges i 08 03 17.

08 03 19* Dispergerad olja.

08 03 99 Annat avfall än det som anges i 08 03 07–08 03 19.

08 04 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel):

08 04 09* Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

08 04 10 Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09.

08 04 11* Lim- och fogmasseslam som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

08 04 12 Annat lim- och fogmasseslam än det som anges i 08 04 11.

08 04 13* Vattenhaltigt slam innehållande lim eller fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

08 04 14 Annat vattenhaltigt slam innehållande lim eller fogmassa än det som anges i 08 04 13.

08 04 15* Vattenhaltigt flytande avfall innehållande lim eller fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

08 04 16 Annat vattenhaltigt flytande avfall innehållande lim eller fogmassa än det som anges i 08 04 15.

08 04 17* Hartsolja.

08 04 99 Annat avfall än det som anges i 08 04 09–08 04 17.

08 05 Avfall som inte anges på annan plats i kapitel 08.

08 05 01* Avfall som utgörs av isocyanater.

09 Avfall från fotografisk industri

09 01 Avfall från fotografisk industri:

09 01 01* Vattenbaserad framkallare och aktivator.

09 01 02* Vattenbaserad framkallare för offsetplåtar.

09 01 03* Lösningsmedelsbaserad framkallare.

09 01 04* Fixerbad.

09 01 05* Blekbad och blekfixerbad.

09 01 06* Silverhaltigt avfall från behandling av fotografiskt avfall på produktionsstället.

09 01 07 Fotografisk film och fotopapper som innehåller silver eller silverföreningar.

09 01 08 Fotografisk film och fotopapper som inte innehåller silver eller silverföreningar.

09 01 10 Engångskameror utan batterier.

09 01 11* Engångskameror med batterier inbegripna under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03 och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

09 01 12 Engångskameror med andra batterier än de som anges i 09 01 11.

09 01 13* Annat vattenhaltigt flytande avfall från återvinning av silver än det som anges i 09 01 06.

09 01 99 Annat avfall än det som anges i 09 01 01–09 01 13.

10 Avfall från termiska processer

10 01 Avfall från kraftverk och andra förbränningsanläggningar (utom 19):

10 01 01 Bottenaska, slagg och pannaska (utom pannaska som anges i 10 01 04).

10 01 02 Flygaska från kolförbränning.

10 01 03 Flygaska från förbränning av torv och obehandlat trä.

10 01 04* Flygaska och pannaska från oljeförbränning.

10 01 05 Kalciumbaserat reaktionsavfall i fast form från rökgasavsvavling.

10 01 07 Kalciumbaserat reaktionsavfall i slamform från rökgasavsvavling.

10 01 09* Svavelsyra.

10 01 13* Flygaska från emulgerade kolväten som används som bränsle.

10 01 14* Bottenaska, slagg och pannaska från samförbränning som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 01 15 Annan bottenaska, slagg och pannaska från samförbränning än den som anges i 10 01 14.

10 01 16* Flygaska från samförbränning som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 01 17 Annan flygaska från samförbränning än den som anges i 10 01 16.

10 01 18* Avfall från rökgasrening som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 01 19 Annat avfall från rökgasrening än det som anges i 10 01 05, 10 01 07 och 10 01 18.

10 01 20* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 01 21 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 10 01 20.

10 01 22* Vattenhaltigt slam från rengöring av pannor som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 01 23 Annat vattenhaltigt slam från rengöring av pannor än det som anges i 10 01 22.

10 01 24 Sand från fluidiserade bäddar.

10 01 25 Avfall från lagring och bearbetning av bränsle för koleldade kraftverk.

10 01 26 Avfall från kylvattenbehandling.

10 01 99 Annat avfall än det som anges i 10 01 01–10 01 26.

10 02 Avfall från järn- och stålindustri:

10 02 01 Avfall från slaggbehandling.

10 02 02 Obehandlad slagg.

10 02 07* Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 02 08 Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 02 07.

10 02 10 Glödskal.

10 02 11* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 02 12 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 02 11.

10 02 13* Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 02 14 Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än de som anges i 10 02 13.

10 02 15 Annat slam och andra filterkakor.

10 02 99 Annat avfall än det som anges i 10 02 01–10 02 15.

10 03 Avfall från aluminiumsmältverk:

10 03 02 Anodrester.

10 03 04* Slagg från primär smältning.

10 03 05 Aluminiumoxidavfall.

10 03 08* Saltslagg från sekundär smältning.

10 03 09* Svart slagg från sekundär smältning.

10 03 15* Avdraget material som är brandfarligt eller som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 03 16 Annat avdraget material än det som anges i 10 03 15.

10 03 17* Tjärhaltigt avfall från anodtillverkning som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 03 18 Annat kolhaltigt avfall från anodtillverkning än det som anges i 10 03 17.

10 03 19* Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 03 20 Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 03 19.

10 03 21* Annat partikelformigt material och stoft (även stoft från kulkvarnar) som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 03 22 Annat partikelformigt material och stoft (även stoft från kulkvarnar) än det som anges i 10 03 21.

10 03 23* Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 03 24 Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 03 23.

10 03 25* Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 03 26 Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än de som anges i 10 03 25.

10 03 27* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 03 28 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 03 27.

10 03 29* Avfall från behandling av saltslagg och svart slagg som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 03 30 Annat avfall från behandling av saltslagg och svart slagg än det som anges i 10 03 29.

10 03 99 Annat avfall än det som anges i 10 03 02–10 03 30.

10 04 Avfall från blysmältverk:

10 04 01* Slagg från primär och sekundär smältning.

10 04 02* Slagg och avdraget material från primär och sekundär smältning.

10 04 03* Kalciumarsenat.

10 04 04* Stoft från rökgasrening.

10 04 05* Annat partikelformigt material och stoft.

10 04 06* Fast avfall från rökgasrening.

10 04 07* Slam och filterkakor från rökgasbehandling.

10 04 09* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 04 10 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 04 09.

10 04 99 Annat avfall än det som anges i 10 04 01–10 04 10.

10 05 Avfall från zinksmältverk:

10 05 01 Slagg från primär och sekundär smältning.

10 05 03* Stoft från rökgasrening.

10 05 04 Annat partikelformigt material och stoft.

10 05 05* Fast avfall från rökgasbehandling.

10 05 06* Slam och filterkakor från rökgasbehandling.

10 05 08* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 05 09 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 05 08.

10 05 10* Slagg och avdraget material som är brandfarligt eller som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 05 11 Annan slagg och annat avdraget material än det som anges i 10 05 10.

10 05 99 Annat avfall än det som anges i 10 05 01–10 05 11.

10 06 Avfall från kopparsmältverk:

10 06 01 Slagg från primär och sekundär smältning.

10 06 02 Slagg och avdraget material från primär och sekundär smältning.

10 06 03* Stoft från rökgasrening.

10 06 04 Annat partikelformigt material och stoft.

10 06 06* Fast avfall från rökgasbehandling.

10 06 07* Slam och filterkakor från rökgasbehandling.

10 06 09* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 06 10 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 06 09.

10 06 99 Annat avfall än det som anges i 10 06 01–10 06 10.

10 07 Avfall från silver-, guld- och platinasmältverk:

10 07 01 Slagg från primär och sekundär smältning.

10 07 02 Slagg och avdraget material från primär och sekundär smältning.

10 07 03 Fast avfall från rökgasbehandling.

10 07 04 Annat partikelformigt material och stoft.

10 07 05 Slam och filterkakor från rökgasbehandling.

10 07 07* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 07 08 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 07 07.

10 07 99 Annat avfall än det som anges i 10 07 01–10 07 08.

10 08 Avfall från andra icke-järnsmältverk:

10 08 04 Partikelformigt material och stoft.

10 08 08* Saltslagg från primär och sekundär smältning.

10 08 09 Annan slagg.

10 08 10* Slagg och avdraget material som är brandfarligt eller som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 08 11 Annan slagg och annat avdraget material än det som anges i 10 08 10.

10 08 12* Tjärhaltigt avfall från anodtillverkning som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 08 13 Annat kolhaltigt avfall från anodtillverkning än det som anges i 10 08 12.

10 08 14 Anodrester.

10 08 15* Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 08 16 Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 08 15.

10 08 17* Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 08 18 Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än de som anges i 10 08 17.

10 08 19* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 08 20 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 08 19.

10 08 99 Annat avfall än det som anges i 10 08 04–10 08 20.

10 09 Avfall från järngjuterier:

10 09 03 Ugnsslagg.

10 09 05* Oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 09 06 Andra oanvända gjutkärnor och gjutformar än de som anges i 10 09 05.

10 09 07* Använda gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 09 08 Andra använda gjutkärnor och gjutformar än de som anges i 10 09 07.

10 09 09* Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 09 10 Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 09 09.

10 09 11* Annat partikelformigt material som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 09 12 Annat partikelformigt material än det som anges i 10 09 11.

10 09 13* Bindemedelsavfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 09 14 Annat bindemedelsavfall än det som anges i 10 09 13.

10 09 15* Avfall av sprickindikeringsvätska som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 09 16 Annat avfall av sprickindikeringsvätska än det som anges i 10 09 15.

10 09 99 Annat avfall än det som anges i 10 09 03–10 09 16.

10 10 Avfall från andra metallgjuterier än järngjuterier:

10 10 03 Ugnsslagg.

10 10 05* Oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 10 06 Andra oanvända gjutkärnor och gjutformar än de som anges i 10 10 05.

10 10 07* Använda gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga ämnen som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 10 08 Andra använda gjutkärnor och gjutformar än de som anges i 10 10 07.

10 10 09* Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 10 10 Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 10 09.

10 10 11* Annat partikelformigt material som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 10 12 Annat partikelformigt material än det som anges i 10 10 11.

10 10 13* Bindemedelsavfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 10 14 Annat bindemedelsavfall än det som anges i 10 10 13.

10 10 15* Avfall av sprickindikeringsmedel som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 10 16 Annat avfall av sprickindikeringsmedel än det som anges i 10 10 15.

10 10 99 Annat avfall än det som anges i 10 10 03–10 10 16.

10 11 Avfall från tillverkning av glas och glasprodukter:

10 11 03 Glasfiberavfall.

10 11 05 Partikelformigt material och stoft.

10 11 09* Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt och som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 11 10 Annat avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt än de som anges i 10 11 09.

10 11 11* Glasavfall i form av små partiklar och glasmjöl som innehåller tungmetaller (t.ex. från katodstrålerör) och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 11 12 Annat glasavfall än det som anges i 10 11 11.

10 11 13* Slam från polering och slipning av glas som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 11 14 Annat slam från polering och slipning av glas än det som anges i 10 11 13.

10 11 15* Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 11 16 Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 11 15.

10 11 17* Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 11 18 Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än som anges i 10 11 17.

10 11 19* Fast avfall från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 11 20 Annat fast avfall från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 10 11 19.

10 11 99 Annat avfall än det som anges i 10 11 03–10 11 20.

10 12 Avfall från tillverkning av keramikvaror, tegel, klinker och byggmaterial:

10 12 01 Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt.

10 12 03 Partikelformigt material och stoft.

10 12 05 Slam och filterkakor från rökgasbehandling.

10 12 06 Kasserade formar.

10 12 08 Keramikavfall, tegel, klinker och byggmaterial (efter termisk behandling).

10 12 09* Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 12 10 Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 12 09.

10 12 11* Avfall från glasering som innehåller tungmetaller och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 12 12 Annat avfall från glasering än det som anges i 10 12 11.

10 12 13 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället.

10 12 99 Annat avfall än det som anges i 10 12 01–10 12 13.

10 13 Avfall från tillverkning av cement, kalk och puts samt produkter baserade på dessa:

10 13 01 Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt.

10 13 04 Avfall från bränning och släckning av kalk.

10 13 06 Partikelformigt material och stoft (utom 10 13 12 och 10 13 13).

10 13 07 Slam och filterkakor från rökgasbehandling.

10 13 09* Avfall från tillverkning av asbestcement som innehåller asbest och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 13 10 Annat avfall från tillverkning av asbestcement än det som anges i 10 13 09.

10 13 11 Andra cementbaserade kompositmaterial än de som anges i 10 13 09 och 10 13 10.

10 13 12* Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

10 13 13 Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 13 12.

10 13 14 Betongavfall och betongslam.

10 13 99 Annat avfall än det som anges i 10 13 01–10 13 14.

10 14 Avfall från krematorier:

10 14 01* Kvicksilverhaltigt avfall från rökgasrening.

11 Avfall från kemisk ytbehandling och ytbeläggning av metaller och andra material; hydrometallurgiska processer, exklusive järnmetaller

11 01 Avfall från kemisk ytbehandling och ytbeläggning av metaller och andra material (t.ex. galvanisering, förzinkning, betning, etsning, fosfatering, alkalisk avfettning och eloxidering):

11 01 05* Betningssyror.

11 01 06* Syror som inte anges på annan plats.

11 01 07* Betningsbaser.

11 01 08* Slam från fosfatering.

11 01 09* Slam och filterkakor som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

11 01 10 Annat slam och andra filterkakor än de som anges i 11 01 09.

11 01 11* Vattenbaserade sköljvätskor som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

11 01 12 Andra sköljvätskor än de som anges i 11 01 11.

11 01 13* Avfettningsavfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

11 01 14 Annat avfettningsavfall än det som anges i 11 01 13.

11 01 15* Eluat eller slam från membransystem eller jonbytessystem som innehåller farliga ämnen.

11 01 16* Mättade eller förbrukade jonbyteshartser.

11 01 98* Annat avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

11 01 99 Annat avfall än det som anges i 11 01 05–11 01 98.

11 02 Avfall från hydrometallurgiska processer där järn inte ingår:

11 02 02* Slam från zinkbaserade hydrometallurgiska processer (även jarosit, götit).

11 02 03 Avfall från tillverkning av anoder för hydroelektrolytiska processer.

11 02 05* Avfall från kopparbaserade hydrometallurgiska processer som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

11 02 06 Annat avfall från kopparbaserade hydrometallurgiska processer än det som anges i 11 02 05.

11 02 07* Annat avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

11 02 99 Annat avfall än det som anges i 11 02 02–11 02 07.

11 03 Slam och fast avfall från härdning:

11 03 01* Cyanidhaltigt avfall.

11 03 02* Annat avfall än det som anges i 11 03 01.

11 05 Avfall från varmförzinkning:

11 05 01 Hård zink.

11 05 02 Zinkaska.

11 05 03* Fast avfall från rökgasrening.

11 05 04* Förbrukat flussmedel.

11 05 99 Annat avfall än det som anges i 11 05 01–11 05 04.

12 Avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av metaller och plaster

12 01 Avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av metaller och plaster:

12 01 01 Fil- och svarvspån av järnmetall.

12 01 02 Stoft och partiklar av järnmetall.

12 01 03 Fil- och svarvspån av andra metaller än järn.

12 01 04 Stoft och partiklar av andra metaller än järn.

12 01 05 Fil- och svarvspån av plast.

12 01 06* Mineralbaserade halogenhaltiga bearbetningsoljor (utom emulsioner och lösningar).

12 01 07* Mineralbaserade halogenfria bearbetningsoljor (inte emulsioner och lösningar).

12 01 08* Halogenhaltiga bearbetningsemulsioner och -lösningar.

12 01 09* Halogenfria bearbetningsemulsioner och -lösningar.

12 01 10* Syntetiska bearbetningsoljor.

12 01 12* Använda vaxer och fetter.

12 01 13 Svetsavfall.

12 01 14* Slam från bearbetningsprocesser som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

12 01 15 Annat slam från bearbetningsprocesser än det som anges i 12 01 14.

12 01 16* Blästringsmaterial som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

12 01 17 Annat blästringsmaterial än det som anges i 12 01 16.

12 01 18* Oljehaltigt metallslam (slam från slipning och polering).

12 01 19* Biologiskt lättnedbrytbar bearbetningsolja.

12 01 20* Förbrukade slipkroppar och slipmaterial som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

12 01 21 Andra förbrukade slipkroppar och slipmaterial än de som anges i 12 01 20.

12 01 99 Annat avfall än det som anges i 12 01 01–12 01 21.

12 03 Avfall från vatten- och ångavfettning (utom 11):

12 03 01* Vattenbaserad tvättvätska.

12 03 02* Avfall från ångavfettning.

13 Oljeavfall och avfall från flytande bränslen (utom ätliga oljor och oljor i kapitel 05, 12 och 19)

13 01 Hydrauloljeavfall:

13 01 01* Hydrauloljor som innehåller en PCB-produkt.

13 01 04* Klorerade emulsioner.

13 01 05* Icke-klorerade emulsioner.

13 01 09* Mineralbaserade klorerade hydrauloljor.

13 01 10* Mineralbaserade icke-klorerade hydrauloljor.

13 01 11* Syntetiska hydrauloljor.

13 01 12* Biologiskt lättnedbrytbara hydrauloljor.

13 01 13* Andra hydrauloljor.

13 02 Motorolje-, transmissionsolje- och smörjoljeavfall:

13 02 04* Mineralbaserade klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor.

13 02 05* Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor.

13 02 06* Syntetiska motor-, transmissions- och smörjoljor.

13 02 07* Biologiskt lättnedbrytbara motor-, transmissions- och smörjoljor.

13 02 08* Andra motor-, transmissions- och smörjoljor.

13 03 Avfall av isoler- och värmeöverföringsoljor:

13 03 01* Isoler- eller värmeöverföringssoljor som innehåller en PCB-produkt.

13 03 06* Andra mineralbaserade klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor än de som anges i 13 03 01.

13 03 07* Mineralbaserade icke-klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor.

13 03 08* Syntetiska isoler- och värmeöverföringsoljor.

13 03 09* Biologiskt lättnedbrytbara isoler- och värmeöverföringsoljor.

13 03 10* Andra isoler- och värmeöverföringsoljor.

13 04 Maskinrumsolja:

13 04 01* Maskinrumsolja från sjöfart på inre vattenvägar.

13 04 02* Maskinrumsolja från mottagningsanläggningar för maskinrumsolja.

13 04 03* Maskinrumsolja från annan sjöfart.

13 05 Material från oljeavskiljare:

13 05 01* Fast avfall från sandfång och oljeavskiljare.

13 05 02* Slam från oljeavskiljare.

13 05 03* Slam från slamavskiljare.

13 05 06* Olja från oljeavskiljare.

13 05 07* Oljehaltigt vatten från oljeavskiljare.

13 05 08* Blandning av avfall från sandfång och oljeavskiljare.

13 07 Avfall av flytande bränslen och drivmedel:

13 07 01* Eldningsolja och diesel.

13 07 02* Bensin.

13 07 03* Andra bränslen (även blandningar).

13 08 Annat oljeavfall:

13 08 01* Avsaltningsslam eller avsaltningsemulsioner.

13 08 02* Andra emulsioner.

13 08 99* Annat avfall än det som anges i 13 01–13 08 02.

14 Avfall bestående av organiska lösningsmedel, köldmedier och drivmedel (utom 07 och 08)

14 06 Avfall bestående av organiska lösningsmedel, köldmedier och drivmedel för skum eller aerosoler:

14 06 01* Klorfluorkarboner, HCFC, HFC.

14 06 02* Andra halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar.

14 06 03* Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar.

14 06 04* Slam och fast avfall som innehåller halogenerade lösningsmedel.

14 06 05* Slam och fast avfall som innehåller andra lösningsmedel.

15 Förpackningsavfall; absorbermedel, torkdukar, filtermaterial och skyddskläder som inte anges på annan plats

15 01 Förpackningar (även förpackningsavfall som anges i 20 01 men som har samlats in separat):

15 01 01 Pappers- och pappförpackningar.

15 01 02 Plastförpackningar.

15 01 03 Träförpackningar.

15 01 04 Metallförpackningar.

15 01 05 Förpackningar av kompositmaterial.

15 01 06 Blandade förpackningar.

15 01 07 Glasförpackningar.

15 01 09 Textilförpackningar.

15 01 10* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

15 01 11* Metallförpackningar som innehåller en farlig, fast, porös fyllning (t.ex. asbest), även tomma tryckbehållare och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

15 02 Absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder:

15 02 02* Absorbermedel, filtermaterial (även oljefilter som inte anges på annan plats), torkdukar och skyddskläder förorenade av farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

15 02 03 Andra absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder än de som anges i 15 02 02.

16 Avfall som inte anges på annan plats i förteckningen

16 01 Uttjänta fordon från olika transportmedel (även maskiner som inte är avsedda att användas på väg) och avfall från demontering av uttjänta fordon och från underhåll av fordon (utom 13, 14, 16 06 och 16 08):

16 01 03 Uttjänta däck.

16 01 04* Uttjänta fordon.

16 01 06 Uttjänta fordon som varken innehåller vätskor eller andra farliga komponenter.

16 01 07* Oljefilter.

16 01 08* Komponenter som innehåller kvicksilver.

16 01 09* Komponenter som innehåller en PCB-produkt.

16 01 10* Explosiva komponenter (t.ex. krockkuddar).

16 01 11* Bromsbelägg som innehåller asbest och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 01 12 Andra bromsbelägg än de som anges i 16 01 11.

16 01 13* Bromsvätskor.

16 01 14* Fryspunktsnedsättande vätskor som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 01 15 Andra fryspunktsnedsättande vätskor än de som anges i 16 01 14.

16 01 16 Gasoltankar.

16 01 17 Järnmetall.

16 01 18 Icke-järnmetaller.

16 01 19 Plast.

16 01 20 Glas.

16 01 21* Andra farliga komponenter än de som anges i 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 och 16 01 14.

16 01 22 Andra komponenter.

16 01 99 Annat avfall än det som anges i 16 01 03–16 01 22.

16 02 Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning:

16 02 09* Transformatorer och kondensatorer som innehåller en PCB-produkt och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 02 10* Annan kasserad utrustning än den som anges i 16 02 09 som innehåller eller som är förorenad av en PCB-produkt och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 02 11* Kasserad utrustning som innehåller klorfluorkarboner, HCFC eller HFC och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 02 12* Kasserad utrustning som innehåller fri asbest och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 02 13* Kasserad utrustning som innehåller andra farliga komponenter än de som anges i 16 02 09–16 02 12 och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall. Farliga komponenter från elektrisk och elektronisk utrustning kan omfatta sådana ackumulatorer och batterier som anges i 16 06 och som är märkta som farliga; kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas m.m.

16 02 14 Annan kasserad utrustning än den som anges i 16 02 09–16 02 13.

16 02 15* Farliga komponenter som avlägsnats från kasserad utrustning och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 02 16 Andra komponenter än de som anges i 16 02 15 som avlägsnats från kasserad utrustning.

16 03 Produktionsserier som inte uppfyller uppställda krav och oanvända produkter:

16 03 03* Oorganiskt avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 03 04 Annat oorganiskt avfall än det som anges i 16 03 03.

16 03 05* Organiskt avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 03 06 Annat organiskt avfall än det som anges i 16 03 05.

16 03 07* Metalliskt kvicksilver.

16 04 Kasserade sprängämnen:

16 04 01* Kasserad ammunition.

16 04 02* Kasserade fyrverkeripjäser.

16 04 03* Andra kasserade sprängämnen.

16 05 Gaser i tryckbehållare och kasserade kemikalier:

16 05 04* Gaser i tryckbehållare (även haloner) som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 05 05 Andra gaser i tryckbehållare än de som anges i 16 05 04.

16 05 06* Laboratoriekemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen, även blandningar av laboratoriekemikalier och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 05 07* Kasserade oorganiska kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 05 08* Kasserade organiska kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 05 09 Andra kasserade kemikalier än de som anges i 16 05 06, 16 05 07 eller 16 05 08.

16 06 Batterier och ackumulatorer:

16 06 01* Blybatterier.

16 06 02* Nickel-kadmiumbatterier.

16 06 03* Kvicksilverhaltiga batterier.

16 06 04 Alkaliska batterier (utom 16 06 03).

16 06 05 Andra batterier och ackumulatorer.

16 06 06* Separat insamlad elektrolyt från batterier och ackumulatorer.

16 07 Avfall från rengöring av transporttankar, lagertankar och tunnor (utom 05 och 13):

16 07 08* Oljehaltigt avfall.

16 07 09* Avfall som innehåller andra farliga ämnen.

16 07 99 Annat avfall än det som anges i 16 07 08 och 16 07 09.

16 08 Förbrukade katalysatorer:

16 08 01 Förbrukade katalysatorer som innehåller guld, silver, renium, rodium, palladium, iridium eller platina (utom 16 08 07).

16 08 02* Förbrukade katalysatorer som innehåller farliga övergångsmetaller eller farliga föreningar av övergångsmetaller och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 08 03 Förbrukade katalysatorer som innehåller övergångsmetaller eller föreningar av övergångsmetaller som inte anges på annan plats.

16 08 04 Förbrukade katalysatorer från fluidiserad katalytisk krackning (utom 16 08 07).

16 08 05* Förbrukade katalysatorer som innehåller fosforsyra.

16 08 06* Förbrukade vätskor använda som katalysatorer.

16 08 07* Förbrukade katalysatorer som är förorenade av farliga ämnen som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 09 Oxidationsmedel:

16 09 01* Permanganater, t.ex. kaliumpermanganat.

16 09 02* Kromater, t.ex. kaliumkromat, kalium- eller natriumdikromat.

16 09 03* Peroxider, t.ex. väteperoxid.

16 09 04* Andra oxidationsmedel.

16 10 Vattenhaltigt avfall avsett att behandlas utanför produktionsstället:

16 10 01* Vattenhaltigt avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 10 02 Annat vattenhaltigt avfall än det som anges i 16 10 01.

16 10 03* Vattenhaltiga koncentrat som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 10 04 Andra vattenhaltiga koncentrat än de som anges i 16 10 03.

16 11 Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material:

16 11 01* Kolbaserad infodring och kolbaserade eldfasta material från metallurgiska processer som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 11 02 Annan kolbaserad infodring och andra kolbaserade eldfasta material från metallurgiska processer än de som anges i 16 11 01.

16 11 03* Annan infodring och andra eldfasta material från metallurgiska processer som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 11 04 Annan infodring och andra eldfasta material från metallurgiska processer än de som anges i 16 11 03.

16 11 05* Infodring och eldfasta material från icke-metallurgiska processer som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

16 11 06 Annan infodring och andra eldfasta material från icke-metallurgiska processer än de som anges i 16 11 05.

17 Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade områden)

17 01 Betong, tegel, klinker och keramik:

17 01 01 Betong.

17 01 02 Tegel.

17 01 03 Klinker och keramik.

17 01 06* Blandningar eller separata fraktioner av betong, tegel, klinker och keramik som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

17 01 07 Andra blandningar av betong, tegel, klinker och keramik än de som anges i 17 01 06.

17 02 Trä, glas och plast:

17 02 01 Trä.

17 02 02 Glas.

17 02 03 Plast.

17 02 04* Glas, plast och trä som innehåller eller som är förorenade med farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

17 03 Bitumenblandningar, stenkolstjära och tjärprodukter:

17 03 01* Bitumenblandningar som innehåller stenkolstjära och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

17 03 02 Andra bitumenblandningar än de som anges i 17 03 01.

17 03 03* Stenkolstjära och tjärprodukter.

17 04 Metaller (även legeringar av dessa).

17 04 01 Koppar, brons, mässing.

17 04 02 Aluminium.

17 04 03 Bly.

17 04 04 Zink.

17 04 05 Järn och stål.

17 04 06 Tenn.

17 04 07 Blandade metaller.

17 04 09* Metallavfall som är förorenat av farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

17 04 10* Kablar som innehåller olja, stenkolstjära eller andra farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

17 04 11 Andra kablar än de som anges i 17 04 10.

17 05 Jord (även uppgrävda massor från förorenade områden), sten och muddermassor:

17 05 03* Jord och sten som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

17 05 04 Annan jord och sten än den som anges i 17 05 03.

17 05 05* Muddermassor som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

17 05 06 Andra muddermassor än de som anges i 17 05 05.

17 05 07* Spårballast som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

17 05 08 Annan spårballast än den som anges i 17 05 07.

17 06 Isolermaterial och byggmaterial som innehåller asbest:

17 06 01* Isolermaterial som innehåller asbest och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

17 06 03* Andra isolermaterial som består av eller som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

17 06 04 Andra isolermaterial än de som anges i 17 06 01 och 17 06 03.

17 06 05* Byggmaterial som innehåller asbest.

17 08 Gipsbaserade byggmaterial:

17 08 01* Gipsbaserade byggmaterial som är förorenade med farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

17 08 02 Andra gipsbaserade byggmaterial än de som anges i 17 08 01.

17 09 Annat bygg- och rivningsavfall:

17 09 01* Bygg- och rivningsavfall som innehåller kvicksilver och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

17 09 02* Bygg- och rivningsavfall som innehåller en PCB-produkt (t.ex. fogmassor, hartsbaserade golv, isolerrutor och kondensatorer som innehåller en PCB-produkt) och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

17 09 03* Annat bygg- och rivningsavfall (även blandat avfall) som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

17 09 04 Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01–17 09 03.

18 Avfall från sjukvård och veterinärverksamhet eller därmed förknippad forskning (utom köks- och restaurangavfall utan direkt anknytning till patientbehandling)

18 01 Avfall från förlossningsavdelningar, diagnos, behandling eller förebyggande av sjukdomar hos människor:

18 01 01 Skärande och stickande avfall (utom 18 01 03).

18 01 02 Kroppsdelar och organ (även blodpreparat) (utom 18 01 03).

18 01 03* Avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

18 01 04 Annat avfall där det inte ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara (t.ex. förband, gipsbandage, linne, engångskläder, blöjor).

18 01 06* Kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

18 01 07 Andra kemikalier än de som anges i 18 01 06.

18 01 08* Cytotoxiska läkemedel och cytostatika som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

18 01 09 Andra läkemedel än de som anges i 18 01 08.

18 01 10* Avfall som utgörs av amalgam från tandvård.

18 02 Avfall från forskning, diagnos, behandling eller förebyggande av djursjukdomar:

18 02 01 Skärande och stickande avfall (utom 18 02 02).

18 02 02* Avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

18 02 03 Avfall där det inte ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara.

18 02 05* Kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

18 02 06 Andra kemikalier än de som anges i 18 02 05.

18 02 07* Cytotoxiska läkemedel och cytostatika som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

18 02 08 Andra läkemedel än de som anges i 18 02 07.

19 Avfall från avfallshanteringsanläggningar, externa avloppsreningsverk och framställning av dricksvatten eller vatten för industriändamål

19 01 Avfall från förbränning eller pyrolys av avfall:

19 01 02 Järnhaltigt material som avlägsnats från bottenaskan.

19 01 05* Filterkaka från rökgasrening.

19 01 06* Vattenhaltigt flytande avfall från rökgasrening och annat vattenhaltigt flytande avfall.

19 01 07* Fast avfall från rökgasrening.

19 01 10* Förbrukat aktivt kol från rökgasrening.

19 01 11* Bottenaska och slagg som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

19 01 12 Annan bottenaska och slagg än den som anges i 19 01 11.

19 01 13* Flygaska som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

19 01 14 Annan flygaska än den som anges i 19 01 13.

19 01 15* Pannaska som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

19 01 16 Annan pannaska än den som anges i 19 01 15.

19 01 17* Avfall från pyrolys som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

19 01 18 Annat avfall från pyrolys än det som anges i 19 01 17.

19 01 19 Sand från fluidiserade bäddar.

19 01 99 Annat avfall än det som anges i 19 01 02–19 01 19.

19 02 Avfall från fysikalisk eller kemisk behandling av avfall (även avlägsnande av krom eller cyanid samt neutralisering):

19 02 03 Avfall som blandats, bestående endast av icke-farligt avfall.

19 02 04* Avfall som blandats, bestående av minst en sorts farligt avfall.

19 02 05* Slam från fysikalisk eller kemisk behandling som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

19 02 06 Annat slam från fysikalisk eller kemisk behandling än det som anges i 19 02 05.

19 02 07* Olja och koncentrat från avskiljning.

19 02 08* Flytande brännbart avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

19 02 09* Fast brännbart avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

19 02 10 Annat brännbart avfall än det som anges i 19 02 08 och 19 02 09.

19 02 11* Annat avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

19 02 99 Annat avfall än det som anges i 19 02 03–19 02 11.

19 03 Stabiliserat eller solidifierat avfall:

19 03 04* Avfall, klassificerat som farligt, som delvis stabiliserats, utom 19 03 08.

19 03 05 Annat stabiliserat avfall än det som anges i 19 03 04.

19 03 06* Avfall, klassificerat som farligt, som solidifierats och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

19 03 07 Annat solidifierat avfall än det som anges i 19 03 06.

19 03 08* Delvis stabiliserat kvicksilver.

19 04 Förglasat avfall och avfall från förglasning:

19 04 01 Förglasat avfall.

19 04 02* Flygaska och annat avfall från rökgasrening.

19 04 03* Icke-förglasad fast fas.

19 04 04 Vattenhaltigt flytande avfall från härdning av förglasat avfall.

19 05 Avfall från aerob behandling av fast avfall:

19 05 01 Icke-komposterad fraktion av kommunalt avfall och liknande avfall.

19 05 02 Icke-komposterad fraktion av animaliskt och vegetabiliskt avfall.

19 05 03 Kompost som inte uppfyller uppställda krav.

19 05 99 Annat avfall än det som anges i 19 05 01–19 05 03.

19 06 Avfall från anaerob behandling av avfall:

19 06 03 Vätska från anaerob behandling av kommunalt avfall.

19 06 04 Rötrest från anaerob behandling av kommunalt avfall.

19 06 05 Vätska från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt avfall.

19 06 06 Rötrest från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt avfall.

19 06 99 Annat avfall än det som anges i 19 06 03–19 06 06.

19 07 Lakvatten från avfallsupplag:

19 07 02* Lakvatten från avfallsupplag som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

19 07 03 Annat lakvatten från avfallsupplag än det som anges i 19 07 02.

19 08 Avfall från avloppsreningsverk som inte anges på annan plats i förteckningen:

19 08 01 Rens.

19 08 02 Avfall från sandfång.

19 08 05 Slam från behandling av hushållsavloppsvatten.

19 08 06* Mättade eller förbrukade jonbyteshartser.

19 08 07* Lösningar och slam från regenerering av jonbytare.

19 08 08* Tungmetallhaltigt avfall från membransystem som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

19 08 09 Fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare som endast innehåller ätliga oljor och fetter.

19 08 10* Andra fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare än de som anges i 19 08 09 och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

19 08 11* Slam som innehåller farliga ämnen från biologisk behandling av industriavloppsvatten och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

19 08 12 Annat slam från biologisk behandling av industriavloppsvatten än det som anges i 19 08 11.

19 08 13* Slam som innehåller farliga ämnen från annan behandling av industriavloppsvatten och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

19 08 14 Annat slam från annan behandling av industriavloppsvatten än det som anges i 19 08 13.

19 08 99 Annat avfall än det som anges i 19 08 01–19 08 14.

19 09 Avfall från framställning av dricksvatten eller vatten för industriändamål:

19 09 01 Fast avfall från primär filtrering eller rensning.

19 09 02 Slam från klarning av dricksvatten.

19 09 03 Slam från avkalkning.

19 09 04 Förbrukat aktivt kol.

19 09 05 Mättade eller förbrukade jonbyteshartser.

19 09 06 Lösningar och slam från regenerering av jonbytare.

19 09 99 Annat avfall än det som anges i 19 09 01–19 09 06.

19 10 Avfall från fragmentering av metallhaltigt avfall:

19 10 01 Järn- och stålavfall.

19 10 02 Avfall av andra metaller än järn.

19 10 03* ”Fluff” – lättfraktioner och stoft som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

19 10 04 Annat ”fluff” – lättfraktioner och stoft än det som anges i 19 10 03.

19 10 05* Andra fraktioner som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

19 10 06 Andra fraktioner än de som anges i 19 10 05.

19 11 Avfall från oljeregenerering:

19 11 01* Förbrukad filterlera.

19 11 02* Sur tjära.

19 11 03* Vattenhaltigt flytande avfall.

19 11 04* Avfall från rengöring av bränslen med baser.

19 11 05* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

19 11 06 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 19 11 05.

19 11 07* Avfall från rökgasrening.

19 11 99 Annat avfall än det som anges i 19 11 01–19 11 07.

19 12 Annat avfall från mekanisk behandling av avfall (t.ex. sortering, krossning, komprimering, sintring):

19 12 01 Papper och papp.

19 12 02 Järnmetall.

19 12 03 Icke-järnmetaller.

19 12 04 Plast och gummi.

19 12 05 Glas.

19 12 06* Trä som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

19 12 07 Annat trä än det som anges i 19 12 06.

19 12 08 Textilier.

19 12 09 Mineraler (t.ex. sand, sten).

19 12 10 Brännbart avfall (avfallsfraktion behandlad för förbränning – RDF).

19 12 11* Annat avfall (även blandningar av material) från mekanisk behandling av avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

19 12 12 Annat avfall (även blandningar av material) från mekanisk behandling av avfall än det som anges i 19 12 11.

19 13 Avfall från efterbehandling av jord och grundvatten:

19 13 01* Fast avfall från efterbehandling av jord som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

19 13 02 Annat fast avfall från efterbehandling av jord än det som anges i 19 13 01.

19 13 03* Slam från efterbehandling av jord som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

19 13 04 Annat slam från efterbehandling av jord än det som anges i 19 13 03.

19 13 05* Slam från efterbehandling av grundvatten som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

19 13 06 Annat slam från efterbehandling av grundvatten än det som anges i 19 13 05.

19 13 07* Vattenhaltigt flytande avfall och vattenhaltiga koncentrat från efterbehandling av grundvatten som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

19 13 08 Annat vattenhaltigt flytande avfall och andra vattenhaltiga koncentrat från efterbehandling av grundvatten än de som anges i 19 13 07.

20 Hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall. (även separat insamlade fraktioner)

20 01 Separat insamlade fraktioner (utom 15 01):

20 01 01 Papper och papp.

20 01 02 Glas.

20 01 08 Biologiskt nedbrytbart köks- och restaurangavfall.

20 01 10 Kläder.

20 01 11 Textilier.

20 01 13* Lösningsmedel.

20 01 14* Syror.

20 01 15* Basiskt avfall.

20 01 17* Fotokemikalier.

20 01 19* Bekämpningsmedel.

20 01 21* Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall.

20 01 23* Kasserad utrustning som innehåller klorfluorkarboner.

20 01 25 Ätlig olja och ätligt fett.

20 01 26* Annan olja och annat fett än de som anges i 20 01 25 och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

20 01 27* Färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

20 01 28 Annan färg, tryckfärg, lim och hartser än de som anges i 20 01 27.

20 01 29* Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

20 01 30 Andra rengöringsmedel än de som anges i 20 01 29.

20 01 31* Cytotoxiska läkemedel och cytostatika och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

20 01 32 Andra läkemedel än de som anges i 20 01 31.

20 01 33* Batterier och ackumulatorer inbegripna under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03 samt osorterade batterier och ackumulatorer som omfattar dessa batterier och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

20 01 34 Andra batterier och ackumulatorer än de som anges i 20 01 33.

20 01 35* Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än den som anges i 20 01 21 och 20 01 23 som innehåller farliga komponenter och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall. Farliga komponenter från elektrisk och elektronisk utrustning kan omfatta sådana ackumulatorer och batterier som anges i 16 06 och som är märkta som farliga; kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas m.m.

20 01 36 Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än den som anges i 20 01 21, 20 01 23 och 20 01 35.

20 01 37* Trä som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

20 01 38 Annat trä än det som anges i 20 01 37.

20 01 39 Plaster.

20 01 40 Metaller.

20 01 41 Avfall från sotning av skorstenar.

20 01 99 Andra fraktioner än de som anges i 20 01 01–20 01 41.

20 02 Trädgårds- och parkavfall (även avfall från begravningsplatser):

20 02 01 Biologiskt nedbrytbart avfall.

20 02 02 Jord och sten.

20 02 03 Annat icke biologiskt nedbrytbart avfall.

20 03 Annat hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall än det som anges i 20 01 och 20 02:

20 03 01 Blandat avfall.

20 03 02 Avfall från torghandel.

20 03 03 Avfall från gaturenhållning.

20 03 04 Slam från septiska tankar.

20 03 06 Avfall från rengöring av avlopp.

20 03 07 Skrymmande avfall.

20 03 99 Annat avfall än det som anges i 20 03 01–20 03 07.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:727

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ÅSA ROMSON
Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)