Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:1056

Utkom från trycket den 29 december 2015
Förordning om ändring i förordningen (1993:243) om undanförsel och förstöring;
utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver att 2 och 9 §§ förordningen (1993:243) om undanförsel och förstöring ska ha följande lydelse.

1) Varje myndighet som är bevakningsansvarig myndighet enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap ska planlägga undanförsel av egendom som huvudsakligen används inom myndighetens verksamhetsområde.

1)

Senaste lydelse 2013:73.

Försvarsmakten ska planlägga undanförseln av materiel till motorreparationstjänsten.

Följande myndigheter ska, var och en inom sitt ansvarsområde, planlägga undanförseln av arkivhandlingar, böcker, konstverk, natur- och kulturhistoriska föremål: Statens försvarshistoriska museer, Riksarkivet, Kungliga biblioteket, Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museer, Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, Moderna museet, Statens musiksamlingar, Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet, Naturhistoriska riksmuseet, Statens museer för världskultur, Statens maritima museer samt Statens centrum för arkitektur och design. Myndigheterna ska vid planläggningen samråda med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samordna planläggningen av undanförsel.

2) Varje myndighet som är bevakningsansvarig myndighet enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap ska planlägga förstöring av egendom som huvudsakligen används inom myndighetens verksamhetsområde. Försvarsmakten ska dock efter hörande av berörda myndigheter planlägga förstöring av fasta installationer som huvudsakligen används för transportområdet.

2)

Senaste lydelse 2008:1008.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samordna planläggningen utom när det gäller sådan egendom som Försvarsmakten har planläggningsansvaret för.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:1056

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST
Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)