Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:176 Utkom från trycket den 15 mars 2016Förordning om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel;utfärdad den 3 mars 2016.Regeringen föreskriverJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU. i fråga om förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel dels att 2 kap. 16 och 17 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 11 a §, av följande lydelse.2 kap.16 §16 §Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz finns i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som meddelas i anslutning till den lagen.17 §17 §Den myndighet som erbjuder utbildning enligt 11 eller 13 § får inom sitt ansvarsområde meddela föreskrifter om hur länge ett utbildningsbevis ska vara giltigt.3 kap.11 a §11 a §Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz finns i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som meddelas i anslutning till den lagen.Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.På regeringens vägnarÅSA ROMSONEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)