Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:321

Utkom från trycket den 31 mars 2016
Lag om ändring i lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation;
utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 15 § lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:63, bet. 2015/16:FöU6, rskr. 2015/16:165.

Bestämmelser om

  1. behandling av personuppgifter finns i personuppgiftslagen (1998:204),

  2. behandling av personuppgifter i fastighetsregistret finns i lagen (2000:224) om fastighetsregister,

  3. krav på tillstånd för spridning av en sammanställning av geografisk information finns i lagen (2016:319) om skydd för geografisk information,

  4. säkerhetsskydd finns i säkerhetsskyddslagen (1996:627), och

  5. upphovsrätt finns i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

I fråga om behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller inte 2 § personuppgiftslagen (1998:204).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:321

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

ÅSA ROMSON
Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)