Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel

Utkom från trycket den 24 maj 2016
utfärdad den 12 maj 2016.

Denna förordning innehåller bestämmelser om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel.

Förordningen är meddelad med stöd av

SFS 2016:797

Ord i denna förordning har samma betydelse som i 14 kap. miljöbalken.

Krav på godkännande

Nematoder, insekter och spindeldjur ska vara godkända enligt denna förordning för att få ingå i bekämpningsmedel som

 1. förs in till Sverige från ett land utanför Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Turkiet,

 2. släpps ut på marknaden, eller

 3. används.

Undantag

Kravet på godkännande gäller inte nematoder, insekter eller spindeldjur som ska prövas eller ingår i ett medel som ska prövas enligt

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/11/EEG och 91/414/EEG, eller

 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter.

Naturvårdsverket får i det enskilda fallet ge dispens från kravet på godkännande för användning för forsknings- eller utvecklingsändamål. En dispens får förenas med de villkor som behövs från hälso- eller miljöskyddssynpunkt.

Förutsättningar för godkännande

Nematoder, insekter och spindeldjur får godkännas endast om de

 1. är godtagbara från hälso- och miljöskyddssynpunkt, särskilt med hänsyn till påverkan på den biologiska mångfalden, och

 2. inte finns införda i den förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse som Europeiska kommissionen antagit enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.

Naturvårdsverket får förena ett godkännande med de villkor i fråga om användning eller andra omständigheter som behövs från hälso- eller miljöskyddssynpunkt.

Förfaranden för godkännande

Ett godkännande ges genom att Naturvårdsverket

 1. självmant prövar om nematoder, insekter och spindeldjur som Växtskyddsorganisationen för Europa och medelhavsländerna (EPPO) har angett i bilaga 1 till sin förteckning över biologiska bekämpningsmedel med omfattande användning i EPPO-regionen (EPPO-listan) kan godkännas, eller

 2. efter att någon har ansökt om det, prövar om en nematod, en insekt eller ett spindeldjur kan godkännas.

Naturvårdsverket ska löpande hålla sig underrättat om utvecklingen av EPPO-listan och vidta de åtgärder i fråga om godkännande eller omprövning, ändring eller upphävande av ett godkännande som EPPO-listan ger anledning till.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om dokumentation och prover som behövs för att Naturvårdsverket ska kunna fullgöra sin prövning.

Innan Naturvårdsverket meddelar sådana föreskrifter ska verket höra Kemikalieinspektionen och Statens jordbruksverk.

Innan Naturvårdsverket avgör en fråga om godkännande ska verket höra Kemikalieinspektionen och Statens jordbruksverk.

Förteckning över godkända nematoder, insekter och spindeldjur

Naturvårdsverket ska föra en förteckning över de nematoder, insekter och spindeldjur som är godkända enligt denna förordning. De villkor som gäller för godkännandet ska framgå av förteckningen.

Förteckningen ska kungöras på det sätt som gäller för författningar som meddelas av Naturvårdsverket.

Underrättelseskyldighet

Den som till Sverige för in nematoder, insekter eller spindeldjur som är godkända enligt denna förordning eller på marknaden släpper ut nematoder, insekter eller spindeldjur som är godkända enligt denna förordning, ska omedelbart underrätta Naturvårdsverket om det efter godkännandet kommer fram uppgifter om att organismerna kan ha skadliga effekter på människors hälsa eller på miljön.

SFS 2016:797

Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om underrättelseskyldigheten i 13 §.

Innan Naturvårdsverket meddelar sådana föreskrifter ska verket höra Kemikalieinspektionen och Statens jordbruksverk.

SFS 2016:797

Omprövning, ändring och upphävande av ett godkännande

Naturvårdsverket får ompröva ett godkännande om det finns uppgifter som tyder på att förutsättningarna för ett godkännande enligt 6 § inte längre är uppfyllda.

Vid en omprövning av ett godkännande som har getts efter en ansökan enligt 8 § 2 får Naturvårdsverket begära att sökanden ger in de uppgifter som behövs för omprövningen.

Naturvårdsverket ska upphäva ett godkännande av nematoder, insekter eller spindeldjur, om förutsättningarna för godkännande inte längre är uppfyllda.

Om ett godkännande upphävs, ska Naturvårdsverket

 1. omedelbart underrätta sökanden om att godkännandet har upphävts, om godkännandet har getts efter en ansökan enligt 8 § 2, och

 2. uppdatera den förteckning som avses i 12 §.

Innan Naturvårdsverket avgör en fråga som avses i 15 eller 16 § ska myndigheten höra Kemikalieinspektionen och Statens jordbruksverk.

Spridning

Den som sprider ett bekämpningsmedel som helt eller delvis består av nematoder, insekter eller spindeldjur ska

 1. göra det på ett sådant sätt att människors hälsa inte skadas, att människor inte vållas någon annan olägenhet och att miljöpåverkan blir så liten som möjligt, och

 2. vidta åtgärder för att motverka att organismen sprids utanför det avsedda spridningsområdet.

Tillsyn och avgifter

Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 19 och 21 §§ miljötillsynsförordningen.

SFS 2020:654

Bestämmelser om avgifter för prövning finns i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter.

Överklagande, straff och förverkande

I 19 kap. 1 § och 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om överklagande och om straff och förverkande.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:402

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2016.

2. Genom förordningen upphävs

a) förordningen (2000:338) om biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur,

b) förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur.

3. De upphävda förordningarna gäller fortfarande i fråga om prövningen av ansökningar om godkännande som har getts in före ikraftträdandet.

4. De upphävda förordningarna gäller fortfarande i fråga om godkännanden som har meddelats enligt de förordningarna.

SFS 2016:797

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2016.

SFS 2020:654

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2020.

Anmärkt författning:

Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckorF (2015:236) i samma ämne – F (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifterF (2014:425) om bekämpningsmedelF (2016:986) om avgifter för tillsyn av åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.