Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:405 Utkom från trycket den 24 maj 2016Förordning om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel;utfärdad den 12 maj 2016.Regeringen föreskriver att 1 kap. 2 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel ska ha följande lydelse.1 kap.2 §2 §Denna förordning kompletterarmiljöbalken,Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG, ochEuropaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter.Bestämmelser om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel finns i förordningen (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.På regeringens vägnarÅSA ROMSONEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)