Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:405

Utkom från trycket den 24 maj 2016
Förordning om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel;
utfärdad den 12 maj 2016.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 2 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel ska ha följande lydelse.

2 §

Denna förordning kompletterar

  1. miljöbalken,

  2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG, och

  3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter.

Bestämmelser om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel finns i förordningen (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:405

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ÅSA ROMSON
Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)