Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:523

Utkom från trycket den 3 juni 2016
Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168);
utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om smittskyddslagen (2004:168)

1)

Prop. 2015/16:97, bet. 2015/16:SoU13, rskr. 2015/16:249.

dels att 7 kap. 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 7 kap. 4 a §, av följande lydelse.

2) Kostnadsfrihet enligt 1 och 2 §§ gäller

2)

Senaste lydelse 2013:410.

  1. den som enligt 5 kap. socialförsäkringsbalken är bosatt i Sverige,

  2. den som utan att vara bosatt här har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen,

  3. utländska sjömän när det gäller undersökning, vård, behandling och läkemedel vid gonorré, klamydia och syfilis enligt en internationell överenskommelse rörande vissa lättnader för sjömän vid behandling för könssjukdom av den 1 december 1924, och

  4. den som omfattas av lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

3) Landstinget har kostnadsansvar för läkemedel som avses i 1 §. Ett öppenvårdsapotek som har lämnat ut ett sådant läkemedel har rätt att få ersättning för kostnaderna för läkemedlet av det landsting inom vars område patienten är bosatt.

3)

Senaste lydelse 2012:452.

Om patienten inte är bosatt inom något landstings område, ska kostnaderna i stället ersättas av det landsting inom vars område den förskrivande läkaren har sin verksamhetsort.

Landstinget har kostnadsansvar för åtgärder som avses i 2 § och för vaccinationer som ingår i nationella vaccinationsprogram enligt 2 kap. 3 f § första stycket.

Kommunen eller annan huvudman inom skolväsendet har enligt skollagens (2010:800) bestämmelser om elevhälsa kostnadsansvar för vaccinationer som ingår i nationella vaccinationsprogram enligt 2 kap. 3 f § andra stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:523

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)