Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:540

Utkom från trycket den 3 juni 2016
Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg;
utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg2)

1)

Prop. 2015/16:68, bet. 2015/16:JuU11, rskr. 2015/16:232.

2)

Lagen omtryckt 1983:463.

dels att 11 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 11 kap. 2 a §, av följande lydelse.

3) En tjänsteman vid Kustbevakningen har samma befogenhet som en polisman har enligt 23 kap. 3 § fjärde stycket rättegångsbalken att hålla förhör och vidta andra utredningsåtgärder med anledning av brott som avses i 1 § innan förundersökningen har hunnit inledas.

3)

Senaste lydelse 2001:1294.

Det som föreskrivs i 23 kap. 8 § rättegångsbalken om befogenhet för en polisman att ta med någon till förhör gäller även för en tjänsteman vid Kustbevakningen med anledning av brott som avses i 1 §.

Åtgärder som avses i första och andra stycket ska skyndsamt anmälas till den som har rätt att leda förundersökningen.

En tjänsteman vid Kustbevakningen har samma befogenhet som en polisman har enligt 23 kap. 9 a § rättegångsbalken att efter tillsägelse tillfälligt omhänderta elektronisk kommunikationsutrustning från den som ska höras och besluta om kroppsvisitation med anledning av brott som avses i 1 §.

I fråga om upphörande av omhändertagandet och protokollföring ska 23 kap. 9 b § rättegångsbalken gälla.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:540

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON
Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)