Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:540 Utkom från trycket den 3 juni 2016Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg;utfärdad den 26 maj 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:68, bet. 2015/16:JuU11, rskr. 2015/16:232. föreskrivs i fråga om lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartygLagen omtryckt 1983:463. dels att 11 kap. 2 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 11 kap. 2 a §, av följande lydelse.11 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2001:1294. En tjänsteman vid Kustbevakningen har samma befogenhet som en polisman har enligt 23 kap. 3 § fjärde stycket rättegångsbalken att hålla förhör och vidta andra utredningsåtgärder med anledning av brott som avses i 1 § innan förundersökningen har hunnit inledas.Det som föreskrivs i 23 kap. 8 § rättegångsbalken om befogenhet för en polisman att ta med någon till förhör gäller även för en tjänsteman vid Kustbevakningen med anledning av brott som avses i 1 §.Åtgärder som avses i första och andra stycket ska skyndsamt anmälas till den som har rätt att leda förundersökningen.2 a §2 a §En tjänsteman vid Kustbevakningen har samma befogenhet som en polisman har enligt 23 kap. 9 a § rättegångsbalken att efter tillsägelse tillfälligt omhänderta elektronisk kommunikationsutrustning från den som ska höras och besluta om kroppsvisitation med anledning av brott som avses i 1 §.I fråga om upphörande av omhändertagandet och protokollföring ska 23 kap. 9 b § rättegångsbalken gälla.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.På regeringens vägnarANNA JOHANSSONJonas Ragell(Näringsdepartementet)