Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:784

Utkom från trycket den 30 juni 2016
Lag om ändring i lagen (2016:782) om ändring i miljöbalken;
utfärdad den 22 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 15 kap. 27 § miljöbalken i stället för lydelsen enligt lagen (2016:782) om ändring i miljöbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:166, bet. 2015/16:MJU22, rskr. 2015/16:299.

Avfall får inte dumpas eller förbrännas inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon. På och över det fria havet får avfall inte heller dumpas från eller förbrännas på svenska fartyg eller luftfartyg. Avfall som är avsett att dumpas i eller förbrännas på det fria havet får inte föras ut ur landet eller ur den ekonomiska zonen.

Det som sägs i första stycket om dumpning gäller inte sådana utsläpp av skadliga ämnen från fartyg som regleras i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller sådana utsläpp av sediment från fartyg som regleras genom barlastvattenlagen (2009:1165) eller föreskrifter som meddelats i anslutning till den lagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:784

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG
Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)