Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:786

Utkom från trycket den 30 juni 2016
Lag om ändring i lagen (2009:1168) om ändring i miljöbalken;
utfärdad den 22 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att lagen (2009:1168) om ändring i miljöbalken ska utgå den 1 augusti 2016.

1)

Prop. 2015/16:166, bet. 2015/16:MJU22, rskr. 2015/16:299.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG
Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)