Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:795

Utkom från trycket den 5 juli 2016
Förordning om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel;
utfärdad den 22 juni 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel1)

1)

Senaste lydelse av 1 kap. 4 a § 2015:140.

dels att 1 kap. 4 a § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 1 kap. 4 a § ska utgå,

dels att 1 kap. 1, 3 och 4 §§, 2 kap. 1–4, 6–8, 31, 32, 34, 39 c, 53, 57, 62, och 65 §§, 3 kap. 1–5 och 7 §§ samt 4 kap. 1–3 a, 9 och 17 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska införas en ny punkt, 6, av följande lydelse.

1 §

2) Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande och hantering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel eller biocidprodukter. Förordningen är meddelad med stöd av

2)

Senaste lydelse 2015:375.

 • 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 2 kap. 4, 8, 9, 17–19, 21 och 22 §§, 23 § första och andra styckena, 24, 26 och 27 §§, 28 § första stycket, 30 §, 32 § första stycket, 33–35 §§, 36 § första och andra styckena, 37–42 §§, 43 § första stycket, 44 § första stycket, 47 § första stycket, 50–52 §§, 53 § första stycket, 54 §, 55 § första stycket, 56 §, 57 § första stycket, 58 § första och andra styckena, 59 § första stycket, 60–62 §§ och 63 § första stycket, 3 kap. 1 § andra stycket, 5, 7, 8, 11–15 och 17 §§, 18 § första stycket och andra stycket första meningen, 19 § första stycket, 20 § första stycket och 21 § första stycket första meningen och andra stycket samt 4 kap. 1–14, 16–27 §§ och 30 § första meningen,

 • 14 kap. 13 § miljöbalken i fråga om 2 kap. 5, 10, 29, 30, 45 och 46 §§, 3 kap. 9 och 10 §§ samt 4 kap. 25, 28 och 29 §§,

 • 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 2 kap. 14 och 25 §§, och

 • 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

3 §

Om annat inte särskilt anges i denna förordning, har uttryck i förordningen samma betydelse som i 14 kap. miljöbalken, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012.

4 §

I denna förordning avses med

 • distributör: grossist, detaljhandlare, säljare, leverantör eller annan fysisk eller juridisk person som tillhandahåller ett växtskyddsmedel på marknaden,

 • kemiskt växtskyddsmedel: kemisk produkt som är ett växtskyddsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009,

 • kommunal nämnd: nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet,

 • tillhandahålla på marknaden: att yrkesmässigt mot betalning eller gratis leverera för distribution eller användning, om leveransen inte enbart avser transport för någon annans räkning,

 • tillsynsmyndighet: statlig myndighet eller kommunal nämnd som utövar den operativa tillsynen enligt miljötillsynsförordningen (2011:13),

 • utbildningsbevis: bevis som styrker tillräckliga kunskaper i de ämnen som ingår i en kursplan enligt denna förordning,

 • utrustning som används för spridning av växtskyddsmedel: apparat som är särskilt avsedd för spridning av växtskyddsmedel, inklusive munstycken, manometrar, filter, silar, anordningar för tankrengöring och andra tillbehör som är nödvändiga för att apparaten ska fungera effektivt, och

 • vägområde: mark eller utrymme som har tagits i anspråk för en väg, driften av en väg eller användningen av en väg.

1 §

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 finns bestämmelser om godkännande av växtskyddsmedel och om utsläppande på marknaden, användning och kontroll av växtskyddsmedel inom Europeiska unionen.

2 §

  Kemikalieinspektionen prövar de frågor om tillstånd, godkännande, dispens och andra åtgärder som ska prövas i medlemsstaterna enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009. Innan Kemikalieinspektionen avgör en sådan fråga ska inspektionen höra

 1. Statens jordbruksverk och Livsmedelsverket, om det inte är uppenbart onödigt, och

 2. Skogsstyrelsen, om skogsmark berörs.

3 §

Kemikalieinspektionen är behörig myndighet och samordnande myndighet enligt artikel 75.1 och 75.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009.

4 §

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009.

6 §

I artikel 67.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 finns bestämmelser om skyldighet för tillverkare, leverantörer, distributörer, importörer, exportörer och yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel att föra register och att på begäran göra registret tillgängligt för den behöriga myndigheten. Tillsynsmyndigheten är en sådan behörig myndighet.

7 §

Allmänheten kan, enligt artikel 67.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009, begära att få tillgång till information i ett register som avses i 6 §. Om tillsynsmyndigheten får en sådan begäran, ska tillsynsmyndigheten skyndsamt begära in informationen från den som för registret.

8 §

  När ett växtskyddsmedel godkänns enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 ska Kemikalieinspektionen bedöma medlets hälso- och miljörisker med hänsyn till användningsområdet och hänföra medlet till

 • klass 1, om det på grund av riskerna vid användningen behövs särskild kunskap för att hantera medlet på ett säkert sätt,

 • klass 2, om det av andra skäl behövs särskild kunskap för att hantera medlet på ett säkert sätt och medlet inte ska hänföras till klass 1, och

 • klass 3, om medlet inte ska hänföras till klass 1 eller 2.

31 §

  I artikel 55 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 finns en bestämmelse om att den som använder växtskyddsmedel ska följa de allmänna principerna om integrerat växtskydd som

 1. innebär ett noga övervägande av alla tillgängliga växtskyddsmetoder och därpå följande integrering av lämpliga åtgärder som motverkar utvecklingen av populationer av skadliga organismer och som begränsar behovet av kemiska växtskyddsmedel som används i stråsäd för tillväxtreglering och för att underlätta skördearbetet,

 2. håller användningen av växtskyddsmedel och andra former av ingrepp på nivåer som är ekonomiskt och ekologiskt försvarbara och som minskar eller minimerar riskerna för människors hälsa och miljön, och

 3. betonar odlingen av sunda grödor med minsta möjliga ingrepp i jordbruksekosystemen och uppmuntrar naturliga mekanismer för bekämpning av skadegörare och ogräs.

32 §

Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om de allmänna principerna om integrerat växtskydd i enlighet med bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Innan Jordbruksverket meddelar sådana föreskrifter ska verket höra Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och, om skogsmark berörs, Skogsstyrelsen.

34 §

Vid val av växtskyddsmedel ska företräde ges för

 1. medel som inte är farliga för vattenmiljön enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 eller enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat med stöd av 25 § förordningen (2008:245) om kemiska produkter, och

 2. medel som inte innehåller alaklor, antracen, atrazin, bensen, bromerade difenyletrar, pentabromodifenyleter, kadmium eller kadmiumföreningar, kloralkaner, klorfenvinfos, klorpyrifos, klorpyrifosetyl, 1,2-dikloretan, diklormetan, di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), diuron, endosulfan, fluoranten, hexaklorbensen, hexaklorbutadien, hexaklorcyklohexan, isoproturon, bly, blyföreningar, kvicksilver, kvicksilverföreningar, naftalen, nickel, nickelföreningar, nonylfenol, (4-nonylfenol), oktylfenol, 4-(1,1',3,3'-tetrametylbutyl-fenol), pentaklorbensen, pentaklorfenol, polyaromatiska kolväten, (benso(a)pyren), (benso(b)fluoranten), (benso(g,h,i)perylen), (benso(k)fluoranten), (indeno( 1,2,3-cd)pyren), simazin, tributyltennföreningar, (tributyltennkatjon), triklorbensen, triklormetan, kloroform eller trifluralin.

39 c §

3) Förbuden i 39 a och 39 b §§ gäller inte användning av växtskyddsmedel som Kemikalieinspektionen har beslutat att tillåta enligt artikel 53 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009.

3)

Senaste lydelse 2015:375.

53 §

Statens jordbruksverk får meddela

 1. de föreskrifter om krav på utrustning som behövs för att följa 51 §,

 2. föreskrifter om vilka uppgifter en ansökan om godkännande enligt 52 § ska innehålla,

 3. föreskrifter om hur en ansökan om godkännande enligt 52 § ska göras,

 4. föreskrifter om undantag från kravet på godkännande i 52 §,

 5. föreskrifter om kontroll av spridningsutrustning, och

 6. föreskrifter om krav på den som kontrollerar spridningsutrustning och den utrustning som används vid kontrollen.

Innan Jordbruksverket meddelar sådana föreskrifter ska verket höra Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen.

57 §

Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om

 1. dokumentationsskyldigheten i 56 §,

 2. hur den registerhållning som enligt artikel 67.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 gäller för yrkesmässiga användare ska uppfyllas,

 3. krav på sådan dokumentation som behövs för att kunna bedöma om tillräcklig hänsyn har tagits till pollinerande insekter vid spridning av växtskyddsmedel, och

 4. krav på dokumentation av att integrerat växtskydd tillämpas.

Innan Jordbruksverket meddelar sådana föreskrifter ska verket höra Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Skogsstyrelsen.

62 §

Barrträdsplantor som har behandlats med ett kemiskt växtskyddsmedel får föras in till Sverige endast om medlet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1107/2009 är godkänt för den användningen i något av Europeiska unionens medlemsländer.

65 §

Statens jordbruksverk ska

 1. beräkna harmoniserade riskindikatorer som avses i artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG, i den ursprungliga lydelsen,

 2. identifiera trender för användningen av vissa verksamma ämnen, och

 3. identifiera prioriteringar, såsom verksamma ämnen, grödor, regioner eller brukningsmetoder som kräver särskild uppmärksamhet eller god praxis som kan tjäna som exempel för att uppnå direktivets syfte att minska riskerna med bekämpningsmedel och för att uppmuntra utvecklingen och införandet av integrerat växtskydd och alternativa metoder för att minska beroendet av växtskyddsmedel.

Jordbruksverket ska göra den information som avses i första stycket tillgänglig för allmänheten.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter.

För biocidprodukter som inte omfattas av krav på godkännande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 gäller även 4 kap.

2 §

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 innehåller bestämmelser om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter.

3 §

Kemikalieinspektionen prövar de frågor om tillstånd, godkännande, dispens och andra åtgärder som ska prövas i Europeiska unionens medlemsländer enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012. Innan Kemikalieinspektionen avgör en sådan fråga ska inspektionen höra Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk, om det inte är uppenbart obehövligt.

4 §

Kemikalieinspektionen är den behöriga myndighet som avses i artikel 81 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012.

5 §

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012.

7 §

  När en biocidprodukt godkänns enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 eller 4 kap. denna förordning ska produktens hälso- och miljörisker bedömas med hänsyn till användningsområdet. På grundval av en sådan bedömning ska produkten hänföras till någon av följande klasser:

 • klass 1, om produkten får användas endast yrkesmässigt av den som har ett användningstillstånd,

 • klass 2, om produkten får användas endast yrkesmässigt, och

 • klass 3, om produkten får användas av var och en.

1 §

4) Detta kapitel gäller endast biocidprodukter som avses i

4)

Senaste lydelse 2015:140.

 1. artikel 89.2 eller 93 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012, eller

 2. artikel 21 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 av den 4 augusti 2014 om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012.

2 §

En biocidprodukt som avses i 1 § får inte släppas ut på marknaden eller användas utan att produkten är godkänd av Kemikalieinspektionen. Innan Kemikalieinspektionen avgör en sådan fråga ska inspektionen höra Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk, om det inte är uppenbart obehövligt.

3 §

5) Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på godkännande i 2 §, om det finns särskilda skäl.

5)

Senaste lydelse 2015:140.

3 a §

6) Kemikalieinspektionen får i det enskilda fallet ge dispens från kravet på godkännande i 2 §, om det finns särskilda skäl. En dispens ska förenas med de villkor som behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.

6)

Senaste lydelse 2015:140.

9 §

I stället för att kräva dokumentation får Kemikalieinspektionen godta att sökanden hänvisar till uppgifter som lämnats beträffande en tidigare godkänd biocidprodukt, om sökanden visar att den nya produkten liknar den tidigare och innehåller samma verksamma ämnen med samma renhetsgrad och typ av föroreningar.

Första stycket får inte tillämpas i strid med 8 § eller artikel 60 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012.

17 §

Ett godkännande får ges för högst tio år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:795

6. Biocidprodukter som före den 15 juli 2014 har godkänts enligt förordningen (2000:338) om biocidprodukter och som inte omfattas av artikel 92 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 ska anses som godkända enligt 4 kap. 2 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG
Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)