Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:806 Utkom från trycket den 5 juli 2016Förordning om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier;utfärdad den 22 juni 2016.Regeringen föreskriver att 1 och 10 §§ förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2013:61. Denna förordning är meddelad med stöd av 15 kap. 12 § miljöbalken i fråga om 14–20 och 32 §§,15 kap. 13 § miljöbalken i fråga om 12, 13 och 21–22 c §§,15 kap. 40 § miljöbalken i fråga om 32 §,2 § lagen (1990:1332) om avgifter för miljöfarliga batterier i fråga om 24 och 25 §§, och8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.10 §10 §Bestämmelser om att kommuner ska ansvara för transport samt återvinning eller bortskaffande av hushållsavfall finns i 15 kap. 20 § miljöbalken. Detta ansvar inskränks av bestämmelserna i denna förordning endast i fråga om avfall som med stöd av förordningen lämnas till en ansvarig producent eller till ett insamlingssystem som avses i 16 §.Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2016.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)