Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:809

Utkom från trycket den 5 juli 2016
Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927);
utfärdad den 22 juni 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om avfallsförordningen (2011:927)

dels att 4 § ska upphöra att gälla,

dels att 1, 35, 63 och 64 §§ ska ha följande lydelse.

1) Denna förordning innehåller bestämmelser om avfall och avfallets hantering. För vissa avfallsslag och viss avfallshantering finns ytterligare bestämmelser i andra förordningar eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av andra förordningar.

1)

Senaste lydelse 2015:727.

Kommunen ska samla in och transportera hushållsavfall som är farligt avfall till en behandlingsanläggning, om inte annat följer av föreskrifter om producentansvar som har meddelats med stöd av 15 kap. 12 § miljöbalken.

2) Frågor om dispens från dumpningsförbud enligt 15 kap. 29 § miljöbalken prövas av

2)

Senaste lydelse 2013:1166.

  1. Havs- och vattenmyndigheten, om prövningen avser dumpning i

    a) Sveriges ekonomiska zon, eller

    b) något av två eller flera alternativa områden, om områdena inte ligger inom ett och samma län, och

  2. länsstyrelsen i det län där avfallet avses att dumpas, om dispensfrågan inte ska prövas av Havs- och vattenmyndigheten enligt 1.

Innan Havs- och vattenmyndigheten beslutar i en dispensfråga som avses i första stycket 1 b ska myndigheten höra de berörda länsstyrelserna. Länsstyrelsens beslut enligt första stycket 2 ska skickas till Havs- och vattenmyndigheten.

En dispens ska avse ett visst slag och en viss mängd avfall samt tiden, platsen och sättet för dumpningen.

3) Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av 15 kap. 2729 §§ miljöbalken. Innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter ska myndigheten höra länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Kustbevakningen, Sveriges geologiska undersökning och Tullverket.

3)

Senaste lydelse 2013:136.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:809

Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2016.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG
Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)