Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:999

Utkom från trycket den 22 november 2016
Förordning om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251);
utfärdad den 10 november 2016.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 1, 3 och 5 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251) ska ha följande lydelse.

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 10.10 gäller för täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 10.20 gäller för täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte

  1. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,

  2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller

  3. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.40 gäller för täkt för markinnehavarens husbehov av

  1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg,

  2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller

  3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:999

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för verksamhet som omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG
Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)