Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:1312

Utkom från trycket den 28 december 2016
Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter;
utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 kap. 1 a, 1 c och 1 d §§ lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:22, bet. 2016/17:FiU14, rskr. 2016/17:119.

2) Den som i fråga om utsläppsrätter i form av 2-dagars spotkontrakt bryter mot något av förbuden mot insiderhandel och annan användning av insiderinformation i artiklarna 38, 39 b och 40 i förordning (EU) nr 1031/2010 döms till fängelse i högst två år.

2)

Senaste lydelse 2012:344.

Om brottet med hänsyn till gärningsmannens ställning, den vinning för gärningsmannen som brottet medfört eller övriga omständigheter är grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

3) Den som i fråga om utsläppsrätter i form av 2-dagars spotkontrakt bryter mot förbudet mot röjande av insiderinformation i artikel 39 a eller 40 i förordning (EU) nr 1031/2010 döms till böter eller fängelse i högst två år.

3)

Senaste lydelse 2012:344.

Om informationen blir allmänt känd samtidigt med att den röjs, döms inte till ansvar.

4) Den som i fråga om utsläppsrätter i form av 2-dagars spotkontrakt bryter mot förbudet mot otillbörlig marknadspåverkan i artikel 41 i förordning (EU) nr 1031/2010 döms till fängelse i högst två år.

4)

Senaste lydelse 2012:344.

Om brottet med hänsyn till omfattningen av marknadspåverkan, gärningsmannens ställning eller övriga omständigheter är att anse som grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:1312

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2017.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN
Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)