Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:20 Utkom från trycket den 14 februari 2017Förordning om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel;utfärdad den 2 februari 2017.Regeringen föreskriverJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel. Se även Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. i fråga om förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel dels att 1 kap. 1 § och 2 kap. 39 a § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 35 a §, av följande lydelse.1 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2016:795. Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande och hantering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel eller biocidprodukter. Förordningen är meddelad med stöd av14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 2 kap. 4, 8, 9, 17–19, 21 och 22 §§, 23 § första och andra styckena, 24, 26 och 27 §§, 28 § första stycket, 30 §, 32 § första stycket, 33–35 a §§, 36 § första och andra styckena, 37–42 §§, 43 § första stycket, 44 § första stycket, 47 § första stycket, 50–52 §§, 53 § första stycket, 54 §, 55 § första stycket, 56 §, 57 § första stycket, 58 § första och andra styckena, 59 § första stycket, 60–62 §§ och 63 § första stycket, 3 kap. 1 § andra stycket, 5, 7, 8, 11–15 och 17 §§, 18 § första stycket och andra stycket första meningen, 19 § första stycket, 20 § första stycket och 21 § första stycket första meningen och andra stycket samt 4 kap. 1–14, 16–27 §§ och 30 § första meningen,14 kap. 13 § miljöbalken i fråga om 2 kap. 5, 10, 29, 30, 45 och 46 §§, 3 kap. 9 och 10 §§ samt 4 kap. 25, 28 och 29 §§,8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 2 kap. 14 och 25 §§, och8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.2 kap.35 a §35 a §Den som sprider flera växtskyddsmedel som innehåller ett och samma verksamma ämne på en och samma yta ska, så långt det är möjligt, se till att spridningen av medlen inte överskrider de villkor för dosering och antal behandlingar som gäller för ett enskilt av dessa växtskyddsmedel.39 a §39 a § Senaste lydelse 2015:375. Kemiska växtskyddsmedel får inte användasför att bekämpa växtlighet i sjöar, vattendrag, våtmarker och andra vattensamlingar,för att bekämpa skadliga nematoder i jord vid odling av grödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder, ellerför nedvissning eller ogräsbekämpning kortare tid än 30 dagar före skörd vid odling av spannmål avsedd för produktion av livsmedel.Denna förordning träder i kraft den 14 mars 2017.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)