Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:359

Utkom från trycket den 23 maj 2017
Förordning om ändring i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader;
utfärdad den 11 maj 2017.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader ska ha följande lydelse.

Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida

  1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och

  2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:359

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON
Pontus Söderström
(Näringsdepartementet)