Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:376

Utkom från trycket den 31 maj 2017
Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168);
utfärdad den 18 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 20 § smittskyddslagen (2004:168) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:122, bet. 2016/17:SoU16, rskr. 2016/17:259.

Stödpersonen utses av en patientnämnd enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.

Vid en nämnds handläggning av ärenden om stödpersoner gäller, utöver vad som i övrigt föreskrivs, följande bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223), nämligen

  • 14 § om muntlig handläggning,

  • 15 § om anteckning av uppgifter,

  • 16 och 17 §§ om parters rätt att få ta del av uppgifter,

  • 20 § om motivering av beslut,

  • 21 § om underrättelse om beslut,

  • 26 § om rättelse av skrivfel och liknande, och

  • 27 § om omprövning av beslut.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:376

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)