Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:692

Utkom från trycket den 30 juni 2017
Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter;
utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter2)

1)

Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

2)

Senaste lydelse av

7 kap. 6 § 2012:344

7 kap. 10 § 2012:344

7 kap. 11 § 2012:344

8 kap. 1 a § 2012:344

8 kap. 1 b § 2012:344

8 kap. 1 c § 2012:344

8 kap. 1 d § 2012:344

8 kap. 1 e § 2012:344

8 kap. 1 f § 2012:344

9 kap. 1 a § 2012:344.

dels att 7 kap. 6, 10 och 11 §§, 8 kap. 1 a–1 f §§ och 9 kap. 1 a § ska upphöra att gälla,

dels att 7 kap. 8 § och 9 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

3) En tillsynsmyndighet ska anmäla en överträdelse av denna lag till Polismyndigheten eller en åklagarmyndighet, om det finns misstanke om brott.

3)

Senaste lydelse 2015:441.

4) Följande beslut får överklagas till mark- och miljödomstol:

4)

Senaste lydelse 2015:367.

 1. beslut om tillstånd enligt 2 kap.,

 2. beslut om godkännande av en övervakningsplan enligt 2 kap. 14 §,

 3. beslut om tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap.,

 4. beslut om avvisning enligt 4 kap. 7 eller 8 §,

 5. beslut om rättelse enligt 4 kap. 19 § första stycket,

 6. beslut om att avslå ansökan om att öppna ett konto enligt artikel 22 i registerförordningen,

 7. beslut om att inte godkänna ett behörigt ombud eller extra behörigt ombud enligt artikel 24.5 i registerförordningen,

 8. beslut om att vägra att uppdatera kontouppgifter eller uppgifter om behörigt ombud enligt artikel 25.3 i registerförordningen,

 9. beslut enligt artikel 34.2 eller 34.4 i registerförordningen om att stänga av tillträdesrätten till ett konto eller kontoföringsmyndighetens beslut att avslå begäran om omprövning enligt artikel 34.6 i samma förordning,

 10. beslut om avgift enligt 4 kap. 20 §,

 11. beslut om uppskattning av utsläppens storlek enligt 5 kap. 2 §,

 12. begäran som förenats med vite enligt 7 kap. 2 §,

 13. föreläggande som förenats med vite enligt 7 kap. 3 §,

 14. beslut om offentliggörande av en verksamhetsutövares namn enligt 8 kap. 5 §,

 15. beslut om förseningsavgift enligt 8 kap. 5 a eller 5 b §, och

 16. beslut om avgift enligt 8 kap. 6 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:692

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN
Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)