Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:724 Utkom från trycket den 4 juli 2017Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg;utfärdad den 22 juni 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:178, bet. 2016/17:CU18, rskr. 2016/17:307. föreskrivs att 7 kap. 6 § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartygLagen omtryckt 1983:463.Senaste lydelse av lagens rubrik 1996:527. ska ha följande lydelse.7 kap.6 §6 § Senaste lydelse 2013:327 (jfr 2013:542). Om ett fartyg ombord saknar ett certifikat som det ska ha enligt 10, 10 a eller 11 a kap. sjölagen (1994:1009), får Transportstyrelsen eller den myndighet som regeringen bestämmer besluta omförbud för fartyget att anlöpa eller avgå från en svensk hamn eller från en tilläggsplats som ligger inom svenskt territorium,förbud mot fartygets vidare resa, om det är fråga om ett svenskt fartyg.Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.På regeringens vägnarANNA JOHANSSONEllika Eriksson(Näringsdepartementet)