Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:724

Utkom från trycket den 4 juli 2017
Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg;
utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 6 § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:178, bet. 2016/17:CU18, rskr. 2016/17:307.

2)

Lagen omtryckt 1983:463.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1996:527.

    3) Om ett fartyg ombord saknar ett certifikat som det ska ha enligt 10, 10 a eller 11 a kap. sjölagen (1994:1009), får Transportstyrelsen eller den myndighet som regeringen bestämmer besluta om

    3)

    Senaste lydelse 2013:327 (jfr 2013:542).

  1. förbud för fartyget att anlöpa eller avgå från en svensk hamn eller från en tilläggsplats som ligger inom svenskt territorium,

  2. förbud mot fartygets vidare resa, om det är fråga om ett svenskt fartyg.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:724

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON
Ellika Eriksson
(Näringsdepartementet)