Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:747

Utkom från trycket den 4 juli 2017
Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403);
utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 1 och 2 §§ naturgaslagen (2005:403) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

    2) En sådan juridisk person som avses i 10 kap. 26 §§ kommunallagen (2017:725) får, trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen om anknytning till kommunens område eller dess medlemmar, utanför kommunens område bedriva

    2)

    Senaste lydelse 2014:578.

  1. handel med naturgas samt därmed sammanhängande verksamhet, eller

  2. överföring av naturgas i geografisk närhet till företagets överföringsverksamhet inom kommunen i syfte att uppnå en ändamålsenlig överföringsverksamhet.

3) Om en sådan juridisk person som avses i 10 kap. 26 §§ kommunallagen (2017:725) bedriver handel med naturgas samt därmed sammanhängande verksamhet, ska verksamheten drivas på affärsmässig grund och redovisas särskilt. Om företaget även bedriver sådan verksamhet som avses i 7 kap. 1 § 1 ellagen (1997:857), får företaget redovisa de berörda verksamheterna tillsammans.

3)

Senaste lydelse 2014:578.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:747

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)