Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:805 Utkom från trycket den 4 juli 2017Förordning om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel;utfärdad den 22 juni 2017.Regeringen föreskriver att 1 kap. 5 § och 3 kap. 6 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel ska ha följande lydelse.1 kap.5 §5 §Uppgifter som rör verksamheter och åtgärder inom Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt och som enligt denna förordning ska fullgöras av den kommunala nämnden, ska i stället fullgöras av försvarsinspektören för hälsa och miljö.3 kap.6 §6 §Försvarsinspektören för hälsa och miljö får i det enskilda fallet ge dispens från krav i förordning (EU) nr 528/2012 när det är nödvändigt på grund av totalförsvarets intressen. Innan en sådan dispens ges, ska inspektören ge Kemikalieinspektionen tillfälle att yttra sig.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2017.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)