Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:882

Utkom från trycket den 3 oktober 2017
utfärdad den 21 september 2017.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 27 § miljötillsynsförordningen (2011:13) ska ha följande lydelse.

1) Transportstyrelsen har ansvar för tillsynen i fråga om

1)

Senaste lydelse 2016:1131.

  1. användningen av marina bränslen i fartyg enligt svavelförordningen (2014:509),

  2. utrustning i fartyg som innehåller kontrollerade ämnen enligt förordning (EU) nr 517/2014 eller förordning (EG) nr 1005/2009,

  3. de skyldigheter i fråga om fartyg som följer av artiklarna 4–12 i förordning (EU) nr 1257/2013, och

  4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757 av den 29 april 2015 om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och om ändring av direktiv 2009/16/EG.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:882

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2017.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE
Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)