Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1050

Utkom från trycket den 21 november 2017
utfärdad den 9 november 2017.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 20 § miljötillsynsförordningen (2011:13) ska ha följande lydelse.

Den myndighet som prövar om uppgiften att utöva operativ tillsyn kan överlåtas, ska vid sin prövning ta hänsyn till

  1. omfattningen av tillsynsobjektens miljöpåverkan,

  2. den kommunala nämndens förutsättningar för att uppfylla kraven i 6–12 §§,

  3. den kommunala nämndens förutsättningar för att utöva tillsyn över tillsynsobjektens hantering av kemiska produkter i den utsträckning sådan hantering förekommer,

  4. kommunens interna ansvarsfördelning för drift av och tillsyn över kommunala verksamheter,

  5. myndighetens egna förutsättningar för att fortsättningsvis kunna ge effektiv tillsynsvägledning i frågor som rör tillsynsobjekten,

  6. möjligheten att inom ett län utöva en effektiv tillsyn, och

  7. övriga frågor av betydelse för överlåtelse av tillsynsuppgiften.

När det gäller tillsyn över kommunala verksamheter får tillsynsuppgiften inte överlåtas om kommunen har en nämndorganisation som strider mot 6 kap. 7 § andra stycket kommunallagen (2017:725) eller om kommunens interna ansvarsfördelning för drift och tillsyn av andra organisatoriska skäl inte är lämplig med hänsyn till förutsättningarna för en effektiv tillsyn.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1050

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG
Magnus Moreau
(Miljö- och energidepartementet)