Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1238

Utkom från trycket den 12 december 2017
Förordning om ändring i förordningen (1993:243) om undanförsel och förstöring;
utfärdad den 30 november 2017.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1993:243) om undanförsel och förstöring ska ha följande lydelse.

1) Varje myndighet som är bevakningsansvarig myndighet enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap ska planera hur egendom som huvudsakligen används inom myndighetens verksamhetsområde ska undanföras.

1)

Senaste lydelse 2015:1056.

Försvarsmakten ska planlägga undanförseln av materiel till motorreparationstjänsten.

Följande myndigheter ska, var och en inom sitt ansvarsområde, planera hur arkivhandlingar, böcker, konstverk, natur- och kulturhistoriska föremål ska undanföras: Statens försvarshistoriska museer, Riksarkivet, Kungl. biblioteket, Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museer, Nationalmuseum, Moderna museet, Statens musikverk, Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet, Naturhistoriska riksmuseet, Statens museer för världskultur, Statens maritima museer och Statens centrum för arkitektur och design. Myndigheterna ska vid planläggningen samråda med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samordna planläggningen av undanförsel.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1238

Denna förordning träder i kraft den 9 januari 2018.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST
Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)