Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1274

Utkom från trycket den 19 december 2017
Lag om ändring i miljöbalken;
utfärdad den 7 december 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 10 § miljöbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49.

2) För vart och ett av havsområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet ska det finnas en havsplan som ger vägledning till myndigheter och kommuner vid planläggning och prövning av anspråk på användning av området. Havsplanerna ska omfatta Sveriges ekonomiska zon och de områden som inte ingår i fastigheter i svenskt territorialhav utanför de särskilda avgränsningslinjer, en nautisk mil räknat från baslinjerna, som framgår av bilaga 6 till lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner. Syftet med havsplanerna ska vara att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Havsplanerna ska beslutas av regeringen.

2)

Senaste lydelse 2014:861.

Regeringen får meddela föreskrifter om sådana förbud eller begränsningar som i fråga om verksamheter och åtgärder inom ett havsplanerat område behövs för att uppnå syftet med planen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1274

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE
Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)