Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1280

Utkom från trycket den 19 december 2017
Lag om ändring i lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation;
utfärdad den 7 december 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 § lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49.

Den som är informationsansvarig får ta ut avgifter för att tillhandahålla geografisk miljöinformation och informationshanteringstjänster. Avgift får dock inte tas ut för en informationshanteringstjänst som gör det möjligt att ladda ned geografiska koordinater enligt bilaga 1–6 till lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

  1. grunder för uttag av avgifterna, och

  2. begränsningar i rätten att ta ut avgifter och andra villkor för tillhandahållandet.

En kommun får ta ut avgifterna enligt de grunder som kommunen själv bestämmer, om inte annat följer av föreskrifter som avses i andra stycket 2.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1280

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE
Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)