Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2017:1334) om klimatbonusbilar

Utkom från trycket den 2 januari 2018
utfärdad den 21 december 2017.

För att främja en ökad försäljning och användning av nya bilar med en låg klimatpåverkan får, om det finns medel, en bonus ges enligt denna förordning till den som förvärvar sådana bilar.

SFS 2022:801

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ordförklaringar

Med vägtrafikregistretavses i denna förordning detsamma som i2 kap. 1 § vägtrafikdatalagen (2019:369).

SFS 2019:404

Med bil, personbil, lätt lastbil och lätt bussavses i denna förordning detsamma som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Med klimatbonusbil avses i denna förordning en personbil, en lätt lastbil eller en lätt buss som

 1. är typgodkänd enligt 3 kap. fordonsförordningen (2009:211) eller är ett sådant fordon som avses i 4 kap. 3 § 3 samma förordning och som godkänts vid en registreringsbesiktning,

 2. uppfyller utsläppskraven enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) 2017/1151, och

 3. enligt uppgift i vägtrafikregistret

  1. släpper ut högst 50 gram koldioxid per kilometer, eller

  2. är utrustad med teknik för drift med annat gasbränsle än gasol.

SFS 2022:801

Med ny klimatbonusbil avses i denna förordning en klimatbonusbil som inte tidigare har ställts på vare sig i Sverige eller utomlands.

Med bilens nypris avses i denna förordning det pris som bilen hade när den introducerades på den svenska marknaden.

Med företag avses i denna förordning juridiska personer och enskilda näringsidkare.

I övrigt har ord och uttryck i denna förordning samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

SFS 2022:801

Uppgifter i vägtrafikregistret om fordons utsläpp av koldioxid

Om det för ett sådant fordon som avses i 5 § 3 a finns flera uppgifter i vägtrafikregistret om fordonets utsläpp av koldioxid, ska det värde gälla som enligt 1 kap. 6 b § vägtrafikskattelagen (2006:227) läggs till grund för bestämmande av fordonsskatten.

Prövningsmyndighet

Transportstyrelsen prövar frågor om bonus.

Bonus till företag

Bonus till ett företag som förvärvar en sådan bil som avses i 5 § 3 b får endast lämnas i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

Förutv. 12 § upphävd g. F 2022:801.

SFS 2022:801

Högsta nypris för att få bonus för en klimatbonusbil

Rubriken införd g. F 2022:801. SFS2022-0801

En bonus för en klimatbonusbil får ges endast om bilens nypris vid det förvärvsdatum som anges i vägtrafikregistret uppgår till högst 700 000 kronor.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 13 § upphävd g. F 2022:801.

SFS 2022:801

Bonusens storlek

En bonus får ges med ett belopp som motsvarar högst 25 procent av bilens nypris, dock högst det belopp som bestäms enligt 15 §.

SFS 2021:200

Bonusen är det antal kronor som bestäms genom att

 1. multiplicera talet 300 med det antal gram koldioxid per kilometer som bilen släpper ut, och

 2. subtrahera resultatet enligt 1 från talet 20 000.

För en sådan bil som avses i 5 § 3 b är bonusen minst 10 000 kronor.

För en sådan bil som släpper ut 0 gram koldioxid per kilometer är bonusen högst 70 000 kronor.

SFS 2022:801

SFS 2022:801

Utbetalning av bonusen

I den mån det finns medel ska bonusen betalas ut

 1. till den som har

  1. förvärvat en ny klimatbonusbil, och

  2. ställt på bilen efter den 30 juni 2018 enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister eller enligt förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning,

 2. tidigast sex månader efter den dag då bilen ställts på, och

 3. om uppgifterna i vägtrafikregistret vid tidpunkten för utbetalningen visar att förvärvaren

  1. inte har överlåtit bilen till en ny ägare,

  2. att bilen är registrerad i Sverige, och

  3. är en klimatbonusbil.

Bonusen ska betalas ut så snart medel finns tillgängliga för utbetalningen och i turordning efter den dag då bilen ställts på.

SFS 2022:801

Innan Transportstyrelsen beviljar och betalar ut en bonus ska ett företag som förvärvat en sådan bil som avses i 5 § 3 b ge in en redogörelse till Transportstyrelsen för allt annat stöd av mindre betydelse som företaget

 1. fått under det beskattningsår som bilen ställts på,

 2. fått under de två föregående beskattningsåren, och

 3. tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som det stöd som ges enligt denna förordning.

Förutv. 18 § upphävd g. F 2022:801.

SFS 2022:801

Innan en bonus beviljas och betalas ut till ett företag som förvärvat en sådan bil som avses i 5 § 3 b ska Transportstyrelsen till företaget lämna de upplysningar som framgår av artikel 6.1 enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

Förutv. 19 § upphävd g. F 2022:801.

SFS 2022:801

En bonus får inte beviljas och betalas ut till ett företag som förvärvat en sådan bil som avses i 5 § 3 b förrän den kontroll som föreskrivs i artikel 6.3 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 har genomförts.

SFS 2022:801

Om det finns särskilda skäl, får bonusen betalas ut trots att villkoren enligt 17 § inte är uppfyllda.

SFS 2022:801

Om en bonus inte kan betalas ut av något annat skäl än att det saknas medel, ska Transportstyrelsen besluta att bonusen inte ska betalas ut och ange skälen för detta.

Utvärdering, återbetalning och återkrav

Mottagaren av en bonus ska lämna de uppgifter som Transportstyrelsen begär för uppföljning och utvärdering av bonusen.

Mottagaren av en bonus är återbetalningsskyldig, om

 1. mottagaren genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att bonusen getts felaktigt eller med för högt belopp,

 2. bonusen av någon annan orsak har getts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,

 3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för bonusen och mottagaren borde ha insett detta, eller

 4. bonusen har betalats ut på grund av felaktiga uppgifter i vägtrafikregistret.

Om den som har fått en bonus enligt denna förordning är återbetalningsskyldig enligt 23 §, ska Transportstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bonusen tillsammans med ränta enligt räntelagen (1975:635). Om det finns särskilda skäl, får Transportstyrelsen helt eller delvis befria den betalningsskyldige från kravet på återbetalning och ränta.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Bemyndigande

Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om

 1. vilka uppgifter som behövs för att visa att en bil uppfyller kraven enligt 5 §,

 2. hur en bils nypris enligt 7 § ska beräknas,

 3. vad en redogörelse enligt 18 § ska innehålla och hur den ska ges in, och

 4. hur bonusen ska betalas ut.

SFS 2022:801

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vad som utgör särskilda skäl för utbetalning enligt 20 §.

SFS 2022:801

Överklagande

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 21 §, får dock inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1334
 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

 2. Förordningen ska fortsätta att gälla.

 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för bonus som avser fordon som före utgången av 2020 har ställts på enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister eller förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning.

SFS 2019:404

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2019.

SFS 2019:1262

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.

SFS 2020:1087

(Publicerad d. 3 dec. 2020)

SFS 2021:131
 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2021.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bilar som ställts på före ikraftträdandet.

SFS 2021:199

(Publicerad d. 12 mars 2021)

SFS 2021:200
 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2021.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bilar som ställts på före ikraftträdandet.

SFS 2022:801
 1. Denna förordning träder i kraft d. 12 juli 2022.

 2. Äldre föreskrifter gäller för bilar som har ställts på före ikraftträdandet.

SFS 2022:802
 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2023.

 2. Äldre föreskrifter gäller för bilar som har ställts på före ikraftträdandet.