Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:313

Publicerad den 2 maj 2018
Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
Utfärdad den 19 april 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter2)

1)

Prop. 2017/18:133, bet. 2017/18:CU21, rskr. 2017/18:233.

2)

Senaste lydelse av 8 kap. 11 § 2011:1103.

dels att 8 kap. 11 § ska upphöra att gälla,

dels att 4 kap. 15 och 19 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast efter 8 kap. 8 a § ska lyda ”Skadestånd vid felregistrering”.

3) Kontoföringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs i unionsregistret.

3)

Senaste lydelse 2011:1103. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

4) En uppgift på ett konto i unionsregistret ska rättas, om den innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende eller till följd av tekniskt fel. Den vars rätt berörs ska ges möjlighet att yttra sig, om inte rättelsen är till förmån för denne eller yttrandet annars är uppenbart onödigt.

4)

Senaste lydelse 2015:367.

Bestämmelser om återkallande av transaktioner i unionsregistret finns i artikel 70 i registerförordningen.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller i stället för första stycket rätten till rättelse enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:313

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN
Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)