Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:502 Publicerad den 17 maj 2018Lag om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolarUtfärdad den 9 maj 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:126, bet. 2017/18:JuU31, rskr. 2017/18:264. föreskrivs att 5 kap. 4 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar ska ha följande lydelse.5 kap.4 §4 §Ett avgörande av saken i målet sker genom dom. Domen ska skrivas under av de lagfarna domare som har deltagit i avgörandet.Om en dom skrivs under elektroniskt, ska det göras med en sådan elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONAnneli Skoglund(Justitiedepartementet)