Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:514

Publicerad den 17 maj 2018
Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927)
Utfärdad den 3 maj 2018

Regeringen föreskriver att 11 § avfallsförordningen (2011:927) ska ha följande lydelse.

1) Denna förordning ska inte tillämpas på

1)

Senaste lydelse 2014:25.

 1. förorenad jord och annat naturligt material som inte har grävts ut,

 2. naturligt material från jord- eller skogsbruk som används inom jord- eller skogsbruk eller för energiproduktion och där användningen inte skadar eller innebär någon olägenhet för människors hälsa eller miljön,

 3. icke-förorenad jord och annat naturligt material som har grävts ut i samband med en byggverksamhet, om det är säkerställt att materialet kommer att användas för byggnation i sitt naturliga tillstånd på den plats där grävningen utfördes och att den användningen inte skadar eller innebär någon olägenhet för människors hälsa eller miljön,

 4. utvinningsavfall som omfattas av förordningen (2013:319) om utvinningsavfall,

 5. använt kärnbränsle eller kärnavfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller radioaktivt avfall som avses i strålskyddslagen (2018:396),

 6. utrangerade explosiva varor,

 7. animaliska biprodukter och därav framställda produkter som

  a) omfattas av förordning (EG) nr 1069/2009, och

  b) är avsedda för annat än förbränning, deponering eller biogas- eller komposteringsanläggning,

 8. kroppar från djur som

  a) har dött på annat sätt än genom slakt eller som har avlivats för att utrota epizootiska sjukdomar, och

  b) bortskaffas enligt förordning (EG) nr 1069/2009, och

 9. koldioxid som avskiljs och transporteras för att lagras geologiskt samt koldioxid som lagras geologiskt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:514

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG
Susanne Gerland
(Miljö- och energidepartementet)