Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:517

Publicerad den 17 maj 2018
Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (2018:506)
Utfärdad den 3 maj 2018

Regeringen föreskriver att 9 kap. 2 § strålskyddsförordningen (2018:506) ska ha följande lydelse.

Beslut enligt denna förordning som avser Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket eller Försvarets radioanstalt får överklagas till regeringen.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Strålsäkerhetsmyndighetens beslut om förlängd handläggningstid enligt 5 kap. 26 § första stycket får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:517

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG
Susanne Gerland
(Miljö- och energidepartementet)