Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:570

Publicerad den 30 maj 2018
Lag om ändring i miljöbalken
Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 26 kap. 7 § miljöbalken2) ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2018.

1)

Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304.

2)

Senaste lydelse av 26 kap. 7 § 2017:741.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG
Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)