Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:593

Publicerad den 31 maj 2018
Lag om ändring i lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation
Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 15 § lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:89, bet. 2017/18:JuU21, rskr. 2017/18:289.

2) Bestämmelser om

2)

Senaste lydelse 2018:315.

 1. behandling av personuppgifter finns i

  a) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning),

  b) lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, och

  c) föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen,

 2. behandling av personuppgifter i fastighetsregistret finns i lagen (2000:224) om fastighetsregister,

 3. krav på tillstånd för spridning av en sammanställning av geografisk information finns i lagen (2016:319) om skydd för geografisk information,

 4. säkerhetsskydd finns i säkerhetsskyddslagen (2018:585), och

 5. upphovsrätt finns i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:593

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG
Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)