Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:641 Publicerad den 5 juni 2018Lag om ändring i miljöbalkenUtfärdad den 31 maj 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:212, bet. 2017/18:NU13, rskr. 2017/18:277. föreskrivs i fråga om miljöbalken dels att 17 kap. 1 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 9 kap. 6 i §, av följande lydelse.9 kap.6 i §6 i §Tillstånd får inte ges till gruvdrift eller gruvanläggning för brytning, provbrytning, bearbetning eller fysikalisk eller kemisk anrikning av uranhaltigt material om gruvdriften eller gruvanläggningen utgör en kärnteknisk anläggning som kräver tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.17 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2012:442. Regeringen ska pröva tillåtligheten av nya verksamheter av följande slag:anläggningar för kärnteknisk verksamhet som prövas av regeringen enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet samt anläggningar för att bryta ämnen som kan användas för framställning av kärnbränsle,allmänna farleder, ochgeologisk lagring av koldioxid, om verksamheten inte avser lagring för forskningsändamål av mindre än 100 000 ton koldioxid.Trots första stycket 1 ska regeringen inte pröva tillåtligheten av verksamheter som är förbjudna enligt 9 kap. 6 i §.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)