Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:779

Publicerad den 15 juni 2018
Lag om ändring i miljöbalken
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 19 kap. 4 § miljöbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

    Länsstyrelser eller kommunala nämnder ska

  1. genom kungörelse i ortstidning eller på annat lämpligt sätt ge den som kan beröras av verksamheten tillfälle att yttra sig,

  2. samråda med de statliga och kommunala myndigheter som har väsentliga intressen att bevaka i saken,

  3. hålla sammanträde med den som saken angår och besiktning på platsen om det behövs för utredningen i ärendet, och

  4. underrätta den som har gjort en ansökan eller kommit med synpunkter genom någon annan än honom eller henne själv och ge honom eller henne tillfälle att yttra sig om inte annat följer av 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:779

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG
Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)