Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:790 Publicerad den 15 juni 2018Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartygUtfärdad den 7 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327. föreskrivs att 8 kap. 10 § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartygSenaste lydelse av lagens rubrik 1996:527. ska ha följande lydelse.8 kap.10 §10 § Senaste lydelse 1988:437. I avgiftsärenden hos Kustbevakningen är fartygets befälhavare behörig att på partens vägnar ta emot en underrättelse och yttra sig enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900). Befälhavaren är på motsvarande sätt behörig att ta emot en underrättelse om innehållet i Kustbevakningens beslut enligt 33 och 34 §§ förvaltningslagen och att överklaga beslutet.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Näringsdepartementet)