Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:790

Publicerad den 15 juni 2018
Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 kap. 10 § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2)

Senaste lydelse av lagens rubrik 1996:527.

3) I avgiftsärenden hos Kustbevakningen är fartygets befälhavare behörig att på partens vägnar ta emot en underrättelse och yttra sig enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900). Befälhavaren är på motsvarande sätt behörig att ta emot en underrättelse om innehållet i Kustbevakningens beslut enligt 33 och 34 §§ förvaltningslagen och att överklaga beslutet.

3)

Senaste lydelse 1988:437.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:790

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)