Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:816

Publicerad den 15 juni 2018
Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 20 § smittskyddslagen (2004:168) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2) Stödpersonen utses av en patientnämnd enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.

2)

Senaste lydelse 2017:376.

Vid en nämnds handläggning av ärenden om stödpersoner tillämpas, utöver vad som i övrigt föreskrivs, följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

  • 10 § om partsinsyn,

  • 11 § om åtgärder om handläggningen försenas,

  • 23 § första och tredje styckena om utredningsansvaret,

  • 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

  • 25 § om kommunikation,

  • 27 § om dokumentation av uppgifter,

  • 31 § om dokumentation av beslut,

  • 32 § om motivering av beslut,

  • 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till, och

  • 36–39 §§ om rättelse och ändring av beslut.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:816

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Lars Hedengran
(Finansdepartementet)