Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1238

Publicerad den 28 juni 2018
Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om smittskyddslagen (2004:168) att 7 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:233, bet. 2017/18:SoU31, rskr. 2017/18:370.

Läkemedel som har förskrivits mot en allmänfarlig sjukdom och som förskrivaren bedömer minska risken för smittspridning är kostnadsfria för patienten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1238

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)