Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1239

Publicerad den 28 juni 2018
Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om smittskyddslagen (2004:168) att 7 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:233, bet. 2017/18:SoU31, rskr. 2017/18:370.

2) Läkemedel som har förskrivits mot en allmänfarlig sjukdom och som förskrivaren bedömer minska risken för smittspridning är kostnadsfria för patienten. Detsamma gäller läkemedel som de förskrivna läkemedlen har bytts ut mot enligt 21 b § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

2)

Senaste lydelse 2018:1238.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1239

Denna lag träder i kraft den 2 juni 2020.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)