Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1408

Publicerad den 4 juli 2018
Lag om ändring i miljöbalken
Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om miljöbalken

1)

Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383.

dels att 31 kap. 21–23 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 31 kap. 22 § ska utgå,

dels att 22 kap. 25 § och 31 kap. 20 § ska ha följande lydelse.

En dom som innebär att tillstånd ges till en verksamhet ska i förekommande fall innehålla bestämmelser om

 1. den tid som tillståndet ska gälla,

 2. verksamhetens ändamål, läge, omfattning, säkerhet och tekniska utformning i övrigt,

 3. tillsyn, besiktning och kontroll såsom utsläppskontroll med angivande av mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod,

 4. skyldighet att betala ersättning eller att utföra skadeförebyggande åtgärder samt hur betalningen ska ske,

 5. skyldighet att betala avgifter,

 6. de villkor om utsläpp, begränsningsvärden och bästa möjliga teknik som

  a) behövs för att anpassa tillämpningen av sådana föreskrifter om försiktighetsmått som har meddelats med stöd av denna balk, om föreskrifterna medger eller förutsätter en sådan anpassning, eller

  b) annars behövs för att hindra eller begränsa skadlig påverkan på grund av föroreningar,

 7. de villkor som behövs avseende hantering av kemiska produkter i verksamheten, om hanteringen kan medföra olägenheter för den yttre miljön,

 8. de villkor som behövs om avfallshantering, återvinning och återanvändning, om hanteringen, återvinningen eller återanvändningen kan medföra olägenheter för den yttre miljön,

 9. de villkor som behövs för att verksamheten inte ska äventyra möjligheterna att följa en miljökvalitetsnorm som avser vattenmiljön eller försämra vattenmiljön i strid med ett försämringsförbud i en sådan norm,

 10. de villkor som behövs med avseende på hushållningen med mark, vatten och andra naturresurser,

 11. de villkor som behövs med avseende på avhjälpande av miljöskada och ställande av säkerhet,

 12. de villkor som behövs för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och begränsa följderna av dem för människors hälsa och miljön,

 13. de villkor som i övrigt behövs för att skydda värdefulla natur- och kulturmiljöer eller för att förhindra annan skada på eller olägenhet för omgivningen,

 14. den tid inom vilken anspråk i anledning av oförutsedda skador får framställas, och

 15. rättegångskostnader.

Om tillståndet avser arbeten för vattenverksamhet, ska den tid inom vilken arbetena ska vara utförda anges i domen. Denna tid får vara högst tio år. I fråga om miljöfarlig verksamhet ska det i domen anges den tid inom vilken verksamheten ska ha satts igång.

Mark- och miljödomstolen får överlåta åt en tillsynsmyndighet att besluta villkor av mindre betydelse.

Ytterligare bestämmelser om vad en dom i ett mål om vattenverksamhet och vattenanläggningar ska innehålla finns i 7 kap. 6 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

2) Ersättning lämnas om omprövning av vattenverksamhet enligt denna balk eller enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet medför skada för någon annan än tillståndshavaren som omfattas av omprövningen. För mottagare av andelskraft gäller dock viss begränsning enligt 8 kap. 4 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

2)

Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

Bestämmelserna i 16–18 §§ ska tillämpas på ersättningen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1408

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2029.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG
Susanne Gerland
(Miljö- och energidepartementet)