Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1422

Publicerad den 4 juli 2018
Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)
Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 7 § naturgaslagen (2005:403) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383.

2) Vid prövning av frågor om meddelande av koncession ska 2–4 kap. och 5 kap. 35 och 18 §§ miljöbalken tillämpas.

2)

Senaste lydelse 2017:1034.

För verksamheter och åtgärder som ska prövas för en koncession ska

  1. frågan om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan avgöras i ett särskilt beslut enligt 6 kap. 26 och 27 §§ miljöbalken efter att en undersökning enligt 6 kap. 23–26 §§ har gjorts om annat inte följer av undantagen i 6 kap. 23 § andra stycket,

  2. en specifik miljöbedömning göras, information lämnas och samordning ske enligt 6 kap. 2846 §§ miljöbalken, om en betydande miljöpåverkan kan antas, och

  3. en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 47 § miljöbalken, om länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan antas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1422

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN
Susanne Gerland
(Miljö- och energidepartementet)