Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1458

Publicerad den 6 juli 2018
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Utfärdad den 28 juni 2018

Regeringen föreskriver att 20 c § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska ha följande lydelse.

1) Tillsynsmyndigheten ska besluta att en täkt är avslutad, om verksamhetsutövaren begär det och det område där verksamheten har bedrivits har efterbehandlats på ett från hälso- och miljösynpunkt godtagbart sätt.

1)

Senaste lydelse 2008:690.

Ett beslut enligt första stycket får meddelas även om inte hela området har efterbehandlats, om det område som återstår att efterbehandla inte är större än 2 hektar och det på detta område inte bedrivs någon verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). Upplag av massor som uppkommit i verksamheten får finnas kvar på området i högst fem år från beslutet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1458

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG
Magnus Moreau
(Miljö- och energidepartementet)