Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1460

Publicerad den 6 juli 2018
Förordning om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Utfärdad den 28 juni 2018

Regeringen föreskriver i fråga om miljöprövningsförordningen (2013:251)1)

1)

Förordningen omtryckt 2016:1188.

dels att 5 kap. 11 §, 6 kap. 2 och 3 §§, 18 kap. 5 §, 28 kap. 1 och 4 §§ och 29 kap. 4, 19, 39 och 47 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 5 kap. 34 §, av följande lydelse.

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.125 gäller anläggning för framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 § eller endast innebär paketering.

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.380 gäller för anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 500 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 33 § eller endast innebär paketering.

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 17.20 gäller för anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst 2 500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton textilmaterial per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten

  1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller

  2. inte medför utsläpp av avloppsvatten eller utsläpp till luft av mer än 3 ton flyktiga organiska föreningar per kalenderår.

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 17.30 gäller för anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av mer än 10 ton textilmaterial per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.50 gäller för anläggning för

  1. tillverkning av järnvägsutrustning,

  2. tillverkning av motordrivna luftfartyg, eller

  3. reparation av motordrivna luftfartyg.

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.10 gäller för avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar 2 000 personekvivalenter eller mer.

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.16 gäller för avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men mindre än 2 000 personekvivalenter.

Med avfallsförbränningsanläggning och samförbränningsanläggning avses i detta kapitel detsamma som i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

    Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.281 gäller för att deponera icke-farliga muddermassor på land längs små sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från, om

  1. mängden massor är högst 1 000 ton, och

  2. föroreningsrisken endast är ringa.

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.375 gäller för att avvattna icke-farligt eller farligt avfall, om mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton per kalenderår.

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.29 gäller för att yrkesmässigt förbereda avfall för återanvändning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1460

1. Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2018.

2. För en verksamhet som avses i 5 kap. 34 § som har påbörjats före ikraftträdandet och inte omfattas av tillstånd eller har anmälts enligt tidigare bestämmelser men blir anmälningspliktig genom denna förordning gäller följande. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 15 augusti 2019. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten är anmäld och den myndighet som handlägger anmälningsärendet inte beslutar något annat.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG
Magnus Moreau
(Miljö- och energidepartementet)