Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1466

Publicerad den 10 juli 2018
Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927)
Utfärdad den 28 juni 2018

Regeringen föreskriver i fråga om avfallsförordningen (2011:927)

dels att 1, 3, 6 a, 6 b, 24 a–24 d och 48 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 15 a–15 c och 24 e §§, och närmast före 15 a och 24 e §§ nya rubriker av följande lydelse.

1) Denna förordning innehåller bestämmelser om avfall och avfallets hantering. För vissa avfallsslag och viss avfallshantering finns ytterligare bestämmelser i andra förordningar eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av andra förordningar.

1)

Senaste lydelse 2016:809.

Denna förordning är meddelad med stöd av

2) I denna förordning avses med

2)

Senaste lydelse 2015:727.

 • brännbart avfall: avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen har startat,

 • farligt avfall: avfall som i bilaga 4 beskrivs med en avfallskod markerad med en asterisk (*) eller som enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 § ska anses vara farligt avfall,

 • organiskt avfall: biologiskt avfall, plastavfall och annat avfall som innehåller organiskt kol, och

 • matavfall: biologiskt nedbrytbart avfall som består av livsmedel eller som uppstår i samband med hantering av livsmedel.

3) Med förpackning och förpackningsavfall avses i denna förordning detsamma som i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar.

3)

Senaste lydelse 2014:1076.

4) Med tidning och returpapper avses i denna förordning detsamma som i förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper.

4)

Senaste lydelse 2014:1076.

Matavfall

Kommunen ska tillhandahålla ett system för att från hushåll samla in matavfall som hushållen har separerat från annat avfall och transportera bort det matavfallet skilt från annat avfall.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från kravet i 15 a §.

Naturvårdsverket får i det enskilda fallet ge dispens från kravet i 15 a §, om det finns särskilda skäl.

5) Den som har förpackningsavfall som inte är hushållsavfall ska sortera ut förpackningsavfallet från annat avfall och lämna förpackningsavfallet till

5)

Senaste lydelse 2014:1076.

 1. ett godkänt retursystem enligt förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar, om avfallet utgörs av flaskor eller burkar som retursystemet är avsett för,

 2. ett insamlingssystem som har tillstånd enligt 43 § förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, om avfallet utgörs av förpackningar som insamlingssystemet är avsett för, eller

 3. någon som enligt 67 § förordningen om producentansvar för förpackningar samlar in förpackningsavfallet.

6) Den som har använt en förpackning som blivit hushållsavfall ska sortera ut förpackningsavfallet från annat avfall och lämna förpackningsavfallet till

6)

Senaste lydelse 2014:1076.

 1. ett godkänt retursystem enligt förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar, om avfallet utgörs av flaskor eller burkar som retursystemet är avsett för, eller

 2. ett insamlingssystem som har tillstånd enligt 43 § förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, om avfallet utgörs av förpackningar som insamlingssystemet är avsett för.

Den som enligt 24 a § 3 lämnar förpackningsavfall till någon som samlar in utsorterat förpackningsavfall får lämna allt sitt förpackningsavfall till insamlaren, även det förpackningsavfall som är hushållsavfall.

7) Den som har returpapper som inte är hushållsavfall ska sortera ut returpapperet från annat avfall och lämna returpapperet till

7)

Senaste lydelse 2014:1076.

 1. ett insamlingssystem som har tillstånd enligt 12 § förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper, eller

 2. någon som enligt 31 § förordningen om producentansvar för returpapper samlar in utsorterat returpapper.

8) Den som har använt en tidning som blivit hushållsavfall ska sortera ut returpapperet från annat avfall och lämna returpapperet till ett insamlingssystem som har tillstånd enligt 12 § förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper.

8)

Senaste lydelse 2014:1076.

Den som enligt 24 c § 2 lämnar returpapper till någon som samlar in utsorterat returpapper får lämna allt sitt returpapper till insamlaren, även det returpapper som är hushållsavfall.

Fastighetsägares skyldighet att underlätta insamling av förpackningsavfall och returpapper

Den som äger en bostadsfastighet ska underlätta för insamlingssystemen att transportera bort förpackningsavfall och returpapper enligt 45 § förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar och 14 § förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper. Fastighetsägaren får avböja borttransport från fastigheten endast om en sådan transport är olämplig med hänsyn till fastighetens utformning eller belägenhet, trafiksäkerheten eller andra omständigheter.

9) Anmälningsplikt enligt 46 eller 47 § gäller inte verksamheter som omfattas av

9)

Senaste lydelse 2014:1076.

 1. ett tillstånd eller en anmälan som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken,

 2. ett tillstånd enligt 36 § eller en anmälan enligt 42 § eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 43 § denna förordning,

 3. ett tillstånd eller en anmälan enligt 43 eller 67 § förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar,

 4. ett tillstånd eller en anmälan enligt 12 eller 31 § förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper, eller

 5. ett tillstånd enligt 45 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1466

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

2. Bestämmelserna i 3 och 15 a–15 c §§ tillämpas första gången i fråga om avfall som samlas in efter utgången av december 2020.

3. Bestämmelserna i 24 a–24 e §§ tillämpas första gången i fråga om förpackningsavfall och returpapper som uppkommer efter utgången av december 2020.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG
Magnus Moreau
(Miljö- och energidepartementet)