Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1468

Publicerad den 10 juli 2018
Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning
Utfärdad den 28 juni 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning

dels att 12 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 38 a §, av följande lydelse.

Med avfall, avfallsförebyggande åtgärder, återvinna avfall och behandla avfall avses i denna förordning detsamma som i 15 kap. miljöbalken.

Bestämmelser om ekodesign finns i lagen (2008:112) om ekodesign och förordningen (2016:187) om ekodesign.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1468

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG
Magnus Moreau
(Miljö- och energidepartementet)