Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1613

Publicerad den 30 oktober 2018
Förordning om ändring i förordningen (2016:1041) om plastbärkassar
Utfärdad den 18 oktober 2018

Regeringen föreskriver1) att 3 och 7 §§ förordningen (2016:1041) om plastbärkassar ska ha följande lydelse.

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/720 av den 29 april 2015 om ändring av direktiv 94/62/EG när det gäller att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar, i den ursprungliga lydelsen.

    Bestämmelserna i 6 och 9 §§ gäller inte bärkassar vars vägg är tunnare än 15 mikrometer och

  1. behövs av hygienskäl, eller

  2. tillhandahålls som primära förpackningar för livsmedel som säljs i lösvikt.

Den som yrkesmässigt tillverkar plastbärkassar eller för in plastbärkassar till Sverige ska senast den 31 mars varje år lämna uppgift till Naturvårdsverket om hur många tunna och hur många tjocka plastbärkassar som tillverkades eller fördes in och var avsedda för den svenska marknaden under det närmast föregående kalenderåret.

Av uppgifterna ska det framgå hur många av de tunna plastbärkassarna som utgör bärkassar vars vägg är tunnare än 15 mikrometer och

  1. behövs av hygienskäl, eller

  2. tillhandahålls som primära förpackningar för livsmedel som säljs i lösvikt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1613

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2018.

2. För sådana tunna bärkassar som avses i 7 § andra stycket ska uppgifter enligt 7 § första stycket lämnas första gången i fråga om kassar som tillverkas eller förs in under kalenderåret 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG
Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)