Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1861

Publicerad den 29 november 2018
Lag om ändring i miljöbalken
Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 kap. 19 § miljöbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:268, bet. 2018/19:CU3, rskr. 2018/19:32.

2) Detta kapitel gäller inte miljöskador som

2)

Senaste lydelse 2013:326 (jfr 2013:541).

  1. omfattas av 10, 10 a eller 11 kap. sjölagen (1994:1009),

  2. omfattas av lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna eller lagen (2018:1854) om den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen,

  3. orsakats av en väpnad konflikt, en fientlighet, ett inbördeskrig, ett uppror eller en exceptionell och oundviklig naturhändelse som det inte varit möjligt att skydda sig mot, eller

  4. orsakats av en verksamhet eller åtgärd vars enda syfte varit att skydda mot en naturkatastrof.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1861

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG
Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)