Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1862 Publicerad den 29 november 2018Lag om ändring i lagen (2013:325) om ändring i lagen (2010:968) om ändring i miljöbalkenUtfärdad den 22 november 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:268, bet. 2018/19:CU3, rskr. 2018/19:32. föreskrivs att 10 kap. 19 § miljöbalken i stället för lydelsen enligt lagen (2013:325) om ändring i lagen (2010:968) om ändring i miljöbalken ska ha följande lydelse.10 kap.19 §19 §Detta kapitel gäller inte miljöskador somomfattas av 10, 10 a eller 11 kap. sjölagen (1994:1009),omfattas av lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna eller lagen (2018:1854) om den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen,omfattas av lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor,orsakats av en väpnad konflikt, en fientlighet, ett inbördeskrig, ett uppror eller en exceptionell och oundviklig naturhändelse som det inte varit möjligt att skydda sig mot, ellerorsakats av en verksamhet eller åtgärd vars enda syfte varit att skydda mot en naturkatastrof.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)